Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 13, Issue 2, pp 99–106 | Cite as

Jeugdzorg is estafettewerk

Civiel Traject Beraad schakelt in jeugdzorg
  • Tilly van UffelenEmail author
  • Martijn van Dullemen
Article
  • 24 Downloads

Samenvatting

In 2018 verbleven 84 jongeren uit de regio Noordoost-Brabant in een gesloten jeugdzorginstelling. Een stijging van 25 procent ten opzichte van twee jaren ervoor, terwijl de regio gesloten plaatsingen juist wil voorkomen, verkorten en ervoor wil zorgen dat er duurzame vervolgplekken zijn voor deze jongeren. Met dit doel is het Civiel Traject Beraad opgericht. De eerste resultaten zijn positief. Voor verschillende jongeren is aansluitend een duurzame vervolgplek gevonden en bij een paar jongeren is een gesloten plaatsing voorkomen. Naar de ervaring van betrokkenen zou door de inzet van het Civiel Traject Beraad de helft van de betreffende jongeren niet of korter naar een gesloten instelling zijn gestuurd.

Literatuur

  1. Konings, S., & Sanden, P. van der (2018). Streng, afwerend of toch gezond? Tijdschrift voor. Vaktherapie, 14(2), 30–34.Google Scholar
  2. Uffelen, T. van, & Dijkshoorn, P. (2019). Jij hebt de sleutel – naar humane jeugdhulp zonder separeren. Utrecht: Breindok.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland
  2. 2.BredaNederland

Personalised recommendations