Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 13, Issue 2, pp 107–119 | Cite as

Greep op de jeugdhulp: handreikingen voor gemeentelijke regievoering

 • Bert BröckingEmail author
 • Paul Vlaardingerbroek
Article
 • 54 Downloads

Samenvatting

Met de invoering van de Jeugdwet werden in 2015 de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Hierdoor zou het allemaal beter worden in de jeugdzorg. Zo zouden de gemeenten de hulp dichter bij de cliënt organiseren, meer aandacht besteden aan preventie, het beroep op de dure specialistisch hulp terugdringen, meer ambulante hulp bieden, enzovoort. Ook zou de jeugdzorg goedkoper worden. Vooruitlopend op deze (wens)droom werd alvast bezuinigd op het budget voor de gemeenten. Inmiddels zijn we in 2019 en volgens berichten in de vakbladen en vele onderzoeken blijkt de jeugdhulp toch minder fraai te werken dan voorspeld.

Veel gemeenten hebben problemen met de uitvoering van de Jeugdwet. In dit artikel geven de auteurs de gemeente handreikingen om de problemen aan te pakken. Deze beginnen met het nemen van de regie over het systeem van de jeugdhulp. Zij omschrijven allereerst wat ze onder regie verstaan. Daarna geven zij suggesties voor de uitvoering van de regie. Dat doen de auteurs door aan de hand van de bestaande situatie van de jeugdhulp te benoemen wat belangrijke onderdelen van het jeugdhulpsysteem zijn voor regievoering in het jeugdhulpdomein.

Literatuur

 1. Baecke, J. A. H., Boer, R. de, Bremmer, P. J. J., Duenk, M., Kroon, D. J. J., Loeffen, M. M., Schuyt, M., et al. (2009). Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg. Amersfoort: BMC Advies.Google Scholar
 2. Bakker, R. (2018). Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet: Overzicht van het gebruik van jeugdzorg 2011–2016. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.Google Scholar
 3. Bloupot, H., Brinke, H. ten, & Werff, M. van der (2018). Decentralisatie zorg naar gemeenten: benutten nieuwe kansen in Groningen door te bouwen aan vertrouwen. Groningen: Sociaal Economische Raad Noord-Nederland.Google Scholar
 4. Boerma, N., & Bröcking, B. C. (2019). Van transitie naar transformatie van de jeugdhulp: Biedt de transactiekosten-theorie aanknopingspunten voor meer kwaliteit, minder uitvoeringskosten en lagere administratieve lasten? Bestuurswetenschappen (in press).Google Scholar
 5. Bröcking, B. C. (2016). Hoe krijg je een Oscar voor de regie in de jeugdhulp. Jeugdbeleid, 10(4), 197–208.CrossRefGoogle Scholar
 6. Butter, F. A. G. den, & Wolde,  S. A. ten (2014). The institutional economics of stakeholder consultation; how experts can contribute to reduce the costs of reaching compromise agreements. In C. Martini & M. Boumans (red.), Experts and consensus in social sciences. Ethical Economy, (band 50, pag. 17–48). New York: Springer.Google Scholar
 7. Centraal Bureau voor de Statistiek (2018). Jeugdhulp 2017. Den Haag: CBS.Google Scholar
 8. Deming, W. E. (1986). The Deming management method. New York: Dodd.Google Scholar
 9. Friele, R. D., Bruning, M. R., Bastiaanssen, I. L. W., Boer, R. de, Bucx, A. J. E. H., Groot, J. F. de, Hageraats, R., et al. (2018). Eerste evaluatie Jeugdwet: Na de transitie nu de transformatie. Den Haag: ZonMw.Google Scholar
 10. Greif, A. (2000). The fundamental problem of exchange: a research agenda in historical institutional analysis. European Review of Economic History, 4(3), 251–284.CrossRefGoogle Scholar
 11. Helm, P. van der (2018). Hoop op een gewoon leven voor kinderen die het niet getroffen hebben. Jeugdbeleid, 12(1), 31–61.CrossRefGoogle Scholar
 12. Janssen, R. (2017). Monitor pilots kind- en jeugdhulp regio Achterhoek. https://www.proscoop.nl/nieuws/renate-jansen-informatiemanagement-bij-kind-en-jeugdhulp/. Geraadpleegd op: 17 mrt 2019.Google Scholar
 13. Koster, Y. (2018). Coalitieakkoorden (3): tekorten nopen tot ingrijpen. Binnenlands Bestuur, 31 juli 2018. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/coalitieakkoorden-(slot)-de-schrijvers-hadden-er.9593828.lynkx. Geraadpleegd op: 17.2019.Google Scholar
 14. Leemrijse, C., Bakker, D. de, & Schoenmakers, T. (2016). Overvecht Gezond! Theoretische onderbouwing van de integrale aanpak ‘krachtige basiszorg’ in de Utrechtse wijk Overvecht. Utrecht: Nivel.Google Scholar
 15. Lemmens, L. C., Drewes, H. W., Lette, M., & Baan, C. A. (2017). Populatiegerichte aanpak voor verbinding van preventie, zorg en welzijn. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 161. https://www.mijnzorg-ozl.nl/wp-content/uploads/sites/6/2017/05/populatiegerichte-aanpak-1.pdf. Geraadpleegd op: 17 mrt 2019.Google Scholar
 16. Montfoort, A. van, Verhagen, A., Sondorp, J. E., & Torregrosa, L. D. R. (2018). Samenwerking en doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen: Onderzoeksrapport Midden- en West-Brabant. Woerden: Van Montfoort.Google Scholar
 17. Mudde, L. (2017). De financiële grenzen van het sociaal domein: ‘Het gaat helemaal de verkeerde kant op’. VNG Magazine, 19, 1 december 2017. https://vng.nl/de-financiele-grenzen-van-het-sociaal-domein-het-gaat-helemaal-de-verkeerde-kant-op. Geraadpleegd op: 16 mrt 2019.Google Scholar
 18. Nederlands Jeugdinstituut (2016). Monitors voor de jeugdhulp. Kwaliteit door grip op cijfers. https://docplayer.nl/32002606-Monitors-voor-de-jeugdhulp-kwaliteit-door-grip-op-cijfers.html. Geraadpleegd op: 17 mrt 2019.Google Scholar
 19. Participe Advies (2017). De maatschappelijke Business Case jongerenwerk voor gemeenten. https://www.participeadvies.nl/maatschappelijke-business-case. Geraadpleegd op: 17 mrt 2019.Google Scholar
 20. Pomp, M. (2013). Populatiebekostiging: Panacee, hype of verkapt kartel? Een verkenning in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit. NZa Research Paper, 2013-1. https://docplayer.nl/60232-Nza-research-paper-2013-1-populatiebekostiging-panacee-hype-of-verkapt-kartel.html. Geraadpleegd op: 17 mrt 2019.Google Scholar
 21. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2016). Een gedurfde ambitie: Veelzijdig samenwerken met kind en gezin. Den Haag: RVS.Google Scholar
 22. Rekenkamer Rotterdam (2018). Het komt niet in de buurt: Onderzoek naar aanpak knelpunten in functioneren wijkteams. Rotterdam: Rekenkamer Rotterdam.Google Scholar
 23. Sanden, J. van der, Feringa, D., Peels, F., & Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond: Een onderzoek naar de transformatie binnen het jeugdwelzijn, de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.Google Scholar
 24. Seddon, J. (2008). Systems Thinking in the Public Sector: The failure of the reform regime … and a manifesto for a better way. Charmouth: Triarchy Press.Google Scholar
 25. Smeets, E., & Veen, D. van (2018). Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Onderzoek naar succesfactoren in praktijkvoorbeelden. Nijmegen: KBA.Google Scholar
 26. Toezicht Sociaal Domein (2018). Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2017. https://magazines.toezichtsociaaldomein.nl/jaarbeeld. Geraadpleegd op: 17 mrt 2019.Google Scholar
 27. Transitie Autoriteit Jeugd (2018). Tussen droom en daad: Op weg naar een volwassen jeugdstelsel. Vierde Jaarrapportage. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/16/tussen-droom-en-daad-op-weg-naar-een-volwassen-jeugdstelsel. Geraadpleegd op: 16 mrt 2019.Google Scholar
 28. Tuzgöl-Broekhoven, A., Stam, J., & Atalikyayi, R. (2018). Zorgen voor burgers: Onderzoek naar knelpunten die burgers ervaren bij de toegang tot zorg. Den Haag: De Nationale Ombudsman.Google Scholar
 29. Uenk, N., Wind, M., & Telgen, J. (2018). Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018: Stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/12/monitor-gemeentelijke-zorginkoop-2018. Geraadpleegd op: 16 mrt 2019.Google Scholar
 30. Verdonck, E., Jaspaert, E., Vervaeke, G., & Bogaerts, S. (2009). Motivatie voor gedragsinterventies bij jeugdige justitiabelen. Leuven: Leuvens Instituut voor Criminologie van de Katholieke Universiteit Leuven.Google Scholar
 31. Verschuur, A. (2017). Chaos jeugdzorg loopt uit de hand. Binnenlands Bestuur. www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/chaos-jeugdzorg-loopt-uit-de-hand.9572558.lynkx. Geraadpleegd op: 16 mrt 2019.Google Scholar
 32. VNG (2015). Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente? 15 vragen over het kwaliteitskader jeugd. https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/201504_10_vragen_over_kwaliteitskader_jeugd.pdf. Geraadpleegd op: 16 mrt 2019.Google Scholar
 33. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (2015). Staatsblad, 2015, 525. https://maxius.nl/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg/artikel7. Geraadpleegd op: 17 mrt 2019.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.WijchenNederland
 2. 2.TilburgNederland

Personalised recommendations