Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 13, Issue 1, pp 1–5 | Cite as

Persoonlijk leed

  • René ClarijsEmail author
Article
  • 29 Downloads

De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche stelde in zijn Götzen-Dämmerung uit 1889 dat ‘was mich nicht umbringt, macht mich stärker’. Een traumatische gebeurtenis in je leven waar je niet aan ten onder gaat, maakt je sterker, zo meende hij, en tot op heden zeggen vele opvoeders en jeugdhulpverleners hem dat na. Nietzsches aforisme hoort mijns inziens thuis in de categorie ‘ammehoela’. Ieder die lang genoeg heeft gewerkt in de jeugdhulp weet dat persoonlijk lijden – zeker voor kinderen – niet goed kan zijn.

Er is veel onderzoek gedaan naar de vraag of persoonlijk lijden leidt tot groei. Een probleem daarbij is dat het meeste onderzoek naar ‘posttraumatische groei’, de groei na een traumatische gebeurtenis, aan betrokkenen zelf werd gevraagd. Het werken met voormetingen en meerdere nametingen, en het werken met controlegroepen zijn nu eenmaal moeilijk tot onmogelijk te organiseren. De onderzoeken naar posttraumatische groei blijken weinig zinvolle data op te leveren.

Het omgekeerde kan ook...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.HilvarenbeekNederland

Personalised recommendations