Advertisement

HPV-infectie en vaccinatie

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennistoets
  • 6 Downloads

Samenvatting

Welk percentage van de bevolking raakt tijdens het actieve seksuele leven besmet met één of meer subtypes van het humaan papilloma virus (HPV)?

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations