Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 49, Issue 6, pp 283–284 | Cite as

Een nieuw jasje voor oriëntatieonderzoek bij dementie

  • H. F. A. DiesfeldtEmail author
Recente onderzoeksliteratuur
  • 73 Downloads

Conclusie van het artikel

Met behulp van oriëntatievragen die zorgvuldig zijn afgestemd op ieders persoonlijke kennis en ervaring kunnen mensen met een normale cognitie, een beperkte of een uitgebreide neurocognitieve stoornis beter worden onderscheiden dan met standaardoriëntatievragen of een uitgebreide neuropsychologische test.

Bespreking van de studie

Het onderzoek werd uitgevoerd in een academisch ziekenhuis (afdeling neurologie) in Jeruzalem bij zestig personen van 63 tot 93 jaar oud (gemiddeld 78 jaar) en ongeveer evenveel vrouwen als mannen. Twintig deelnemers vertoonden geen symptomen van een cognitieve stoornis, twintig hadden een beperkte neurocognitieve stoornis (mild cognitive impairmentof MCI) en de overige twintig een uitgebreide neurocognitieve stoornis (dementie). De juistheid van de diagnose werd gecontroleerd door alle deelnemers ruim een jaar lang te volgen. Voor onderzoek van de oriëntatie in drie domeinen (tijd, plaats en persoon) kregen de deelnemers...

Copyright information

© Vilans 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.CastricumNederland

Personalised recommendations