Advertisement

Handvatten om oudere patiënten veilig op de fiets te sturen

Suggestions to guide elderly patients on safe cycling

Samenvatting

Fietsende ouderen zijn steeds vaker betrokken bij een ongeval, met vaak ernstig letsel of zelfs overlijden tot gevolg. Bij hen dreigt enerzijds het staken van een belangrijke vorm van autonome en gezonde mobiliteit en anderzijds een fietsincident. Aan de hand van een casusbeschrijving wordt geïllustreerd welke stappen een arts kan nemen in de begeleiding van ouderen, met als doel hen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen.

Abstract

Elderly cyclists are at high risk for a cycling accident, often followed by severe morbidity or mortality. Therefore, there is a chance that they discontinue a major form of autonomous and healthy mobility or have a cycling incident. By means of this case description, it is illustrated which steps should be taken by the doctor in guiding elderly, in order to remain safe cycling as long as possible.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Access options

Buy single article

Instant unlimited access to the full article PDF.

US$ 39.95

Price includes VAT for USA

Literatuur

 1. 1.

  Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV). Factsheet oudere fietsers. Leidschendam: SWOV; 2013.

 2. 2.

  Fietsersbond vzw. Brochure: Senioren veilig op de fiets: fietsen en genieten van dagelijkse verplaatsingen. Berchem; april 2010

 3. 3.

  Brink CL van den, Picavet H, et al. Duration and intensity of physical activity and disability among European elderly men. Disabil Rehabil. 2005;27:341–7.

 4. 4.

  Centraal Bureau voor de Statistiek. Doodsoorzaken; doden door verkeersongeval in Nederland 2014. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLnl&PA=71936ned&LA=nl. Geraadpleegd op: 31 oktober 2015.

 5. 5.

  Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV). Factsheet ouderen in het verkeer. Den Haag: SWOV; 2015.

 6. 6.

  Van Iersel MB, Jansen DR, Olde Rikkert MG. Kwetsbaarheid bij ouderen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A183.

 7. 7.

  Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Mobiliteitsbeeld 2014. Den Haag: Ministerie van infrastructuur en milieu; 2014.

 8. 8.

  Boyé ND. Circumstances leading to injurious falls in older men and women in the Netherlands. Injury. 2014;45:1224–30.

 9. 9.

  CROW. Feiten over de elektrische fiets. Fiets en Beraad publicatie 24. Utrecht: CROW kenniscentrum voor fietsbeleid; 2013.

 10. 10.

  Hertog DP, Ministerie van infrastructuur en milieu. Ongevallen bij ouderen tijdens verplaatsingen buitenshuis. Amsterdam: VeiligheidNL; 2013.

 11. 11.

  Fietsbond. 2015. http://www.fietsersbond.nl/de-fiets/een-fiets-kopen/veilig-fietsen. Geraadpleegd op: 31 oktober 2015.

Download references

Author information

Correspondence to Gerdien van Bruggen-Kuijt.

Caption elektronisch aanvullend materiaal

Video 1: Video-opname met fragmenten van de fietstraining (mp4 41MB)

Video 1: Video-opname met fragmenten van de fietstraining (mp4 41MB)

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Bruggen-Kuijt, G., Olde Rikkert, M. Handvatten om oudere patiënten veilig op de fiets te sturen. Tijdschr Gerontol Geriatr 47, 211–215 (2016). https://doi.org/10.1007/s12439-016-0190-4

Download citation

Trefwoorden

 • e-bike
 • fietscursus
 • fietstraining
 • fysiotherapie
 • ergotherapie

Keywords

 • e-bike
 • Cyclingtraining
 • Physiotherapy
 • Ergotherapy