Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 6, pp 18–21 | Cite as

'Helpen het andere perspectief te zien'

Islamitisch geestelijk verzorger Hassan Bakir
  • Frans HoogeveenEmail author
  • Jan Booij
In Gesprek
  • 12 Downloads

Hassan Bakir trad in 2012 als eerste islamitisch geestelijk verzorger in dienst van Laurens, een grote zorgorganisatie met 26 intramurale locaties en een flinke thuiszorgtak in de regio Rotterdam. Frans Hoogeveen en Jan Booij spraken met hem over islamitische cultuur en religie, opvattingen over familie, ziekte en dood onder moslims en zijn eigen rol als islamitisch geestelijk verzorger. 'Ik heb geleerd dat generaliseren een grote fout is.'

'Ik ben in 1966 geboren in het Arabische deel van Marokko,' vertelt Hassan, 'in het uiterste noordoosten, tegen de grens met Algerije. Mijn vader is Marokkaan, mijn moeder Algerijnse. Ik studeerde theologie aan het International Islamic College in Libië en daar ben ik ook gepromoveerd. Mijn specialisaties zijn islamitische jurisprudentie, uitleg van de Koran, tradities van profeten en interpretaties van moslimgeleerden van oorspronkelijke bronnen.'

'In 2005 ben ik met mijn vrouw, die aan dezelfde universiteit heeft gestudeerd, naar Nederland...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations