Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 3, pp 15–15 | Cite as

Collega's en ervaringsdeskundigen geven antwoord op dilemma's uit de praktijk

Verbaal geweld: wel of niet mee bemoeien?

  • Frans HoogeveenEmail author
  • Hugo van Waarde
Het Dilemma
  • 4 Downloads

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations