Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 3, pp 4–4 | Cite as

Ik zie ik zie wat jij niet ziet

  • Frans HoogeveenEmail author
Redactioneel
  • 2 Downloads

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations