Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 3, pp 12–14 | Cite as

Achter de schermen

De stille kracht van familieteams
  • Theo RoyersEmail author
Artikel
Toen in de jaren tachtig professor Hattinga Verschure de term mantelzorg muntte, kwam informele zorgarbeid nog vaak op de schouders neer van één persoon, meestal een vrouw, meestal een dochter of schoondochter. Het zorgbeleid is daarom lange tijd gericht geweest op de centrale mantelzorger. Inmiddels zijn de tijden veranderd en dus ook de inzet van mantelzorgers. De variatie daarin blijkt veel groter dan aanvankelijk gedacht: in zeventig procent van de situaties waarin ouders zorgafhankelijk zijn, delen de kinderen de zorg. Hoe werkt dat in de praktijk?

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations