Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 3, pp 34–35 | Cite as

Kwaliteit in het verpleeghuis

Een pleidooi voor luisteren
  • Crétien van CampenEmail author
Artikel
  • 3 Downloads

De roep om meer kwaliteit in de verpleeghuiszorg doet soms de oren tuiten. Maar het leven in verpleeghuizen is minder slecht dan de publieke opinie denkt. En als we praten over kwaliteit vergeten we vaak om te luisteren. Naar de mensen om wie het uiteindelijk gaat: de zorgbehoevende oudere en zijn familie. Dat kan en moet anders, stelt Crétien van Campen.

Voormalig staatssecretaris Martin van Rijn wilde met de nota en het bijbehorende programma Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen (2015) de kwaliteit van leven in verpleeghuizen verbeteren. Drie jaar later lanceerde zijn opvolger Hugo de Jonge het programma Thuis in het verpleeghuis, waarmee de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd. Kwaliteitsverschillen tussen verpleeghuizen dienen te verdwijnen, alle verpleeghuizen moeten aan het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg voldoen.

Kwaliteit verwijst hierbij naar zowel kwaliteit van leven als kwaliteit van zorg. Die hangen in het...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations