Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 3, pp 26–28 | Cite as

Aandacht voor geluksmomenten

De Leidraad Kwaliteit van Leven
  • Margreet ReitsmaEmail author
  • Cynthia Hofman
Artikel

We willen in de ouderenzorg allemaal bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Maar wat hieraan een bijdrage levert voor de één, doet dit niet per definitie voor de ander. Het is maatwerk. Hoe kom je erachter wat passend is? De 'Leidraad Kwaliteit van Leven' (voorheen 'Vragenlijst Uitkomstindicatoren Dementiezorg') kan helpen om het gesprek over kwaliteit van leven te voeren.

Wat ik belangrijk vind is best een lastige vraag. Ik denk er eigenlijk nooit over na wat voor mij belangrijk is en waar ik blij van word.

Een naaste van iemand met dementie.

Benoemen wat kwaliteit van leven inhoudt blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Het belang ervan erkennen zorgprofessionals volmondig. Zij zeggen het zeer waardevol te vinden om te praten over de betekenis van kwaliteit van leven, al was het maar omdat je er zo achter komt dat je vragen als 'Wat vindt u belangrijk?' en 'Waar wordt u gelukkig van?' eigenlijk nauwelijks aan cliënten stelt. Zonder die vragen lopen...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations