Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 8–11 | Cite as

‘Je kunt blijven fantaseren

Praten over kunst met mensen met dementie
  • Sanne Hoogeveen
  • Frans Hoogeveen
Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

Dat kunst en kunstzinnige activiteiten belangrijk kunnen zijn voor mensen met dementie wordt steeds meer onderkend. Het Deltaplan Dementie maakte ‘kunst en dementie’ zelfs tot een van zijn speerpunten voor 2018.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Sanne Hoogeveen
    • 1
  • Frans Hoogeveen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations