Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 34–35 | Cite as

Weet Romeo wel wie Julia is?

Dementie, intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis
  • Sabine Sales
  • Ronald Geelen
Article
  • 11 Downloads

Samenvatting

Niets menselijks is mensen met dementie vreemd, dus ook verlangen naar intimiteit en seksualiteit niet. In het verpleeghuis komt het dan ook voor dat bewoners amoureuze initiatieven naar elkaar ontplooien. Soms is de wederzijdse affectie evident en kiezen mensen bewust voor elkaar, soms is de wisselwerking onduidelijker. Is dit laatste het geval, dan komen er vragen op. Wat mag, wat moet, wat kan niet?

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Sabine Sales
    • 1
  • Ronald Geelen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations