Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 16–17 | Cite as

Buiten de gebaande paden gaan

Peter Hop over de filosofie van Tuingezel
  • Peter Bakens
Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

Tuingezel in Zoetermeer combineert lekker buiten zijn met de creatieve inbreng van kunstenaars om mensen met dementie een mooie en zinvolle dag te bezorgen. Redacteur Peter Bakens sprak met initiatiefnemer Peter Hop.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Peter Bakens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations