Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 13–13 | Cite as

Een informatiepakket voor oudere migranten

  • Patrick Verhaest
In de etalage

Samenvatting

De lokale dienstencentra van OCMW Gent ontwikkelden een informatiepakket over dementie voor senioren en mantelzorgers met een migratieachtergrond uit Turkije en de Mahgreb. Dit pakket bestaat uit een brochure en een powerpoint die vertoond wordt tijdens speciale informatiebijeenkomsten. Na afloop krijgen de bezoekers de brochure mee, zo versterken beide infostromen elkaar.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Patrick Verhaest
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations