Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 5–7 | Cite as

Kleinbeeld

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kleinbeeld
  • 25 Downloads

Samenvatting

Mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen worden gelukkiger en voelen zich meer thuis wanneer op de deur van hun kamer een afbeelding van hun oude voordeur wordt geplakt. Dit komt naar voren uit een eerste, kleinschalig onderzoek door het Trimbos-instituut naar de ervaringen met dergelijke ‘true doors’ bij verzorgingshuis D’n Aok in Veenendaal. Van een woning waaraan een bewoner positieve herinneringen bewaarde, is voor dit project de voordeur gefotografeerd.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations