Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 32–34 | Cite as

Samen anders leren kijken

De kennisimpuls dementie
  • Cantal van Vliet
Article
  • 38 Downloads

Samenvatting

Bijna vier jaar geleden begon Schakelring, een Brabantse zorgorganisatie met negen locaties in de regio Waalwijk, Heusden, Loon op Zand en Tilburg, met de kennisimpuls dementie. Uitgangspunt was om de kennis die er in huis was te versterken en ook echt te benutten. De medewerker zoveel mogelijk in regie, net als de bewoner – dat was het idee. Hoe is dit in de praktijk verlopen?

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Cantal van Vliet
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations