Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 24–26 | Cite as

Een oase van aangepaste prikkels

Werken met Comfortzorg bij mensen met gevorderde dementie
  • Jo de Clercq
  • Heidi van Campenhout
Article
  • 72 Downloads

Samenvatting

Mensen met gevorderde dementie verliezen niet alleen in toenemende mate het contact met de buitenwereld, maar ook met hun eigen lichaam. Zij raken verzonken in zichzelf en gaan vaak ‘storend’ gedrag vertonen in een wanhopige poging zintuiglijke bevestiging te krijgen van hun eigen ‘zijn’. Comfortzorg is een benadering die in deze fase verlichting kan bieden.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Jo de Clercq
    • 1
  • Heidi van Campenhout
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations