Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 5, pp 32–34 | Cite as

Aanwezig zijn in het moment

Aandachtstraining voor mensen met dementie en hun mantelzorger
  • Martin van Boxtel
Article
  • 51 Downloads

Samenvatting

Mindfulness kan mensen helpen bewuster in het hier en nu te leven en zo beter om te gaan met bijvoorbeeld stress. Het TANDEM-project wil mindfulnesstraining ook toegankelijk maken voor mensen met dementie en hun belangrijkste mantelzorger. Belangrijk daarbij is dat nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de verschillende behoeften die de persoon met dementie en de mantelzorger hebben. Met als doel dat zij als eenheid-in-verscheidenheid hun evenwicht zullen kunnen bewaren bij de voortdurende aanpassingen die dementie vraagt.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Martin van Boxtel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations