Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 5, pp 36–39 | Cite as

Leidraad voor goede zorg

Een gesprek over het Vlaamse referentiekader en de Nederlandse zorgstandaard
  • Patrick Verhaest
Article
  • 70 Downloads

Samenvatting

Onlangs verscheen in Vlaanderen het ‘Referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’. Nederland heeft sinds 2013 zijn ‘Zorgstandaard Dementie’, een document met vergelijkbare doelstellingen. De termen zorgstandaard en referentiekader verraden een grote ambitie, ze stellen de norm: dit is goede zorg en begeleiding. Punt. Dat maakt nieuwsgierig. Redacteur Patrick Verhaest sprak met Herlinde Dely en Jurn Verschraegen , respectievelijk projectmedewerker en directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en met Julie Meerveld , manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp bij Alzheimer Nederland.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Patrick Verhaest
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations