Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 5, pp 18–19 | Cite as

Oost west, thuis best

Het thuisgevoel in verpleeghuizen
  • Joost van Hoof
  • Bienke Janssen
Article
  • 36 Downloads

Samenvatting

Verhuizen naar een verpleeghuis is vaak een emotioneel ingrijpende gebeurtenis die om een groot aanpassingsvermogen van nieuwe bewoners en hun sociale omgeving vraagt. Een van de uitdagingen voor zorgorganisaties is om te zorgen dat bewoners zich ondanks alles in het verpleeghuis thuis voelen. De vraag is welke factoren dit thuisgevoel beïnvloeden. Systematisch literatuuronderzoek door Fontys Hogescholen heeft deze nu in kaart gebracht.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Joost van Hoof
    • 1
  • Bienke Janssen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations