Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 5, pp 20–21 | Cite as

Referentieverzorgenden dementie van familiehulp oudenaarde

  • Bohn Stafleu van Loghum
Team in beeld

Samenvatting

‘Wij zijn een groep referentieverzorgenden dementie van de regio Oudenaarde van Familiehulp, een dienst voor gezinszorg. Dit betekent dat we een laagdrempelig aanspreekpunt zijn, een soort eerste opvang, voor collega’s in ons eigen wijkteam bij vragen rond personen met dementie of hun mantelzorgers. Als de situatie zo complex is dat we er zelf niet uit geraken, kunnen we terecht bij onze verantwoordelijke en zij kan te rade bij de referentiepersoon dementie.’

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations