Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 8, pp 681–695 | Cite as

GGZ nieuwe stijl

  • Ron GlotzbachEmail author
Article
  • 140 Downloads

Samenvatting

Ongeveer 30–40 % van de consulten in de huisartsenpraktijk betreft GGZ-problematiek. In het nieuwe GGZ-stelsel, dat in 2014 is ingevoerd, worden, naast de nulde lijn, drie echelons onderscheiden: huisartsenzorg, generalistische basis GGZ (GBGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ). Sindsdien is de zorg voor patiënten met psychische klachten veranderd en in omvang toegenomen. Aan de huisartsenzorg worden drie rollen onderscheiden: hoofdbehandelaar, medebehandelaar en poortwachter. De huisarts wordt bijgestaan door de POH-GGZ in alle fasen van het behandeltraject: opvang en diagnostiek, behandeling en begeleiding, terugvalpreventie, verwijzen, consultatie en overname, en samenwerking bij acuut psychische problemen. Tot besluit wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Literatuur

  1. 1.
    NHG/LHV-Standpunt GGZ in de huisartsenpraktijk in Uitwerking Toekomstvisie Huisartsenzorg 2020, vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van het NHG op 2 december 2015 en op 8 december door de LHV-Ledenraad.Google Scholar
  2. 2.
    Terluin B, Terluin M, Prince K, Marwijk HWJ van. De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) spoort psychische problemen op. Huisarts Wet. 2008;51:251–5.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.DelftNederland

Personalised recommendations