Advertisement

Radiological Physics and Technology

, Volume 11, Issue 4, pp 473–473 | Cite as

Acknowledgment

Article
  • 387 Downloads

We are grateful to the reviewers as listed below for their invaluable contributions of detailed reviews and constructive comments in improving many manuscripts submitted to this journal during 2018 of Volume 11, Nos. 1 to 4.

SM Abtahi

Go Akamatsu

Yuichi Akino

Parham Alaei

Elizabeth Bailey

Suguru Dobashi

Satoru Endo

Kenneth Fetterly

Toshioh Fujibuchi

Yukio Fujita

Yasuhiro Fujiwara

Yoshinori Funama

Tsutomu Gomi

Allen Goode

N Gopishankar

Akihiro Haga

Eunyoung Han

Hideaki Haneishi

Takeyuki Hashimoto

Shogo Hatanaka

Norio Hayashi

Tatsuya Hayashi

Ryusuke Hirai

Yoshiyuki Hirano

Takashi Hoshino

Minoru Hosoba

Masanobu Ibaraki

Katsuhiro Ichikawa

Toshihiro Ishihara

Yoshitomo Ishihara

Yoshiyuki Ishimori

Takeshi Ishimoto

Kinya Ishizaka

Tomonori Isobe

Shin-ichiro Iwamoto

Peter Jenkins

Mary Joan

Noriyuki Kadoya

Yasumasa Kakinohana

Hidemi Kamezawa

Naoki Kamiya

Hirohito Kan

Yuki Kanazawa

Katsutaro Kaneko

Nobuyuki Kanematsu

Kenichi Kashikura

Tetsurou Katayose

Shinji Kawamura

Yuichi Kimura

Tatsunori Kobayashi

Ryosuke Kohno

Masataka Komori

Jun’ichi Kotoku

Shuji Koyama

Hitoshi Kubo

Yu Kumazaki

Seiji Kumazawa

Yasuyoshi Kuroiwa

Chie Kurokawa

Masahiko Kurooka

Yongbum Lee

Pei-Jan Lin

Taiki Magome

Takanori Masuda

Kosuke Matsubara

Tomoko Matsubara

Tsuyoshi Matsuda

Masao Matsumoto

Akihiko Matsumura

Tatsuhiko Matsushita

Kentaro Miki

Shinichi Minohara

Shinichiro Mori

Yoshihisa Muramatsu

Atsushi Myojoyama

Yuji Nakaguchi

Ryohei Nakayama

Akihiro Nohtomi

Yukihiro Nomura

Ryoichi Notake

Seitaro Oda

Keiichi Oda

Toshihiro Ogura

Takashi Ohnishi

Arun Oinam

Hiroyuki Okamoto

Tomohiro Ono

Seiichi Ota

Masanori Ozaki

Antonios Papadakis

Kwangwoo Park

Napapong Pongnapang

KA Rabaeh

Beatrice Reiner

Hidetoshi Saitoh

Takayuki Sakai

Muneyuki Sakata

Kazuhiro Sato

Hitoshi Sato

Shuuhei Shibukawa

Miho Shidahara

Yoshinobu Shimohigashi

Norimitsu Shinohara

Takashi Shirasaka

Hiroyuki Sugimori

Iori Sumida

Yoshito Tabata

Rie Tachibana

Hidenobu Tachibana

Yutaka Takahashi

Wataru Takahashi

Toru Takakura

Yasutaka Takei

Masayuki Tanabe

Nobukazu Tanaka

Rie Tanaka

Mutsumi Tashiro

Katsumi Tsujioka

Takashi Ueguchi

Keisuke Usui

Hiroshi Watabe

Yoichi Watanabe

Koichi Yabunaka

Masashi Yagi

Ichiro Yamaguchi

Isao Yamaguchi

Toru Yamamoto

Tomoaki Yamamoto

Megumi Yamamoto

Kiyoshi Yasuoka

Shunsuke Yonai

Eiji Yoshida

Tsutomu Zeniya

Kunio Doi, Ph.D., Editor-in-Chief

Copyright information

© Japanese Society of Radiological Technology and Japan Society of Medical Physics 2018

Personalised recommendations