Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 68, Issue 8, pp 1510–1519 | Cite as

Transition state structure of the reaction of homolytic dissociation of the C-N bond and competition between dif erent mechanisms of the primary act of gas-phase monomolecular decomposition of nitrobenzene

 • E. V. NikolaevaEmail author
 • D. L. Egorov
 • D. V. Chachkov
 • A. G. Shamov
 • G. M. Khrapkovskii
Full Article
 • 2 Downloads

Abstract

Various mechanisms of the primary act of gas-phase monomolecular thermal decomposition of nitrobenzene were studied theoretically. The following reactions were considered: radical decomposition with dissociation of the C-N bond, nitro-nitrite rearrangement to trans-phenyl nitrite and cis-phenyl nitrite, elimination of nitrous acid, as well as formation of 6(S)-7-oxa-8-azabicyclo[4.2.0]octa-1(8),2,4-triene 8-oxide were studied theoretically. Calculations were carried out for different temperatures using a number of density functional theory methods (B3LYP, wB97XD, CAM-B3LYP, MN12L, and PBE0) and basic sets (6-31G(d,p) and 6-31+G(2df,p)). The transition state of homolytic dissociation of the C-N bond was localized using the method of search for the structure corresponding to maximum value of the Gibbs free energy along the reaction coordinate. The structure thus found was used to evaluate the rate constants and the activation parameters at different temperatures. It was shown that not only radical decomposition, but also isomerization to trans-phenyl nitrite (at low temperatures) and cis-phenyl nitrite (at high temperatures) can contribute to the effective rate constant.

Key words

nitrobenzene gas-phase thermal decomposition quantum chemical calculations homolytic bond dissociation nitro-nitrite rearrangement bicyclization 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  A. T. Soldatenkov, Le Tuan Anh, Hieu Hong Truong, Osnovy organicheskoy khimii vysokoenergeticheskikh veshchestv i materialov [Foundations of Organic Chemistry of Energetic Substances and Materials], Knowledge Publishing House, Hanoi, 2013, 21 pp. (in Russian).Google Scholar
 2. 2.
  A. F. Ilyushchenko, E. E. Petyushik, A. L. Rak, S. L. Evmenenko, T. A. Molodyakova, Primenenie v promy shlennosti vysokoenergeticheskikh vzryvchatykh veshchestv: spravochnoe posobie [Industrial Applications of High-Energy Explosives: A Handbook], Belaruskaya Navuka, Minsk, 2017, 283 pp. (in Russian).Google Scholar
 3. 3.
  R. S. Stepanov, L. A. Kruglyakova, A. M. Astakhov, Comb. Explos. Shock Waves (Engl. Transl.), 2006, 42, 63.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Yu. Ya. Maksimov, J. Phys. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1969, 43, 386.Google Scholar
 5. 5.
  Yu. A. Lebedev, E. A. Miroshnichenko, Yu. K. Knobel, Termokhimiya nitrosoedineniy [Thermochemistry of Nitro Compounds], Nauka, Moscow, 1970, 168 pp. (in Russian).Google Scholar
 6. 6.
  V. G. Matveev, G. M. Nazin, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1975, 24, 697.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  V. G. Matveev, V. V. Dubikhin, G. M. Nazin, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1978, 27, 675.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  E. Yu. Orlova, Khimiya I tekhnologiya brizantnykh vzryvcha-tykh veshcnestv. Uchebmik dlya vuzov [Chemistry and Technology of Disruptive Explosives. A Textbook], Khimiya, Leningrad, 1981, 312 pp. (in Russian).Google Scholar
 9. 9.
  I. F. Shis hkov, N. I. Sadova, V. P. Novikov, L. V. Vilkov, J. Struct. Chem., 1984, 25, 260.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  A. C. Gonzalez, C. W. Larson, D. F. McMillen, D. M. Golden, J. Phys. Chem., 1985, 89, 4809.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  W. Tsang, D. Robaugh, W.G. Mallard, J. Phys. Chem., 1986, 90, 5968.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  V. A. Koroban, Yu. Ya. Maksimov, Kinet. Catal. (Engl. Transl.), 1990, 31, 677.Google Scholar
 13. 13.
  T. B. Brill, K. James, Chem. Rev., 1993, 93, 2667.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  G. B. Manelis, G. M. Nazin, Yu. I. Rubtsov, V. A. Strunin, Termicheskoe razlozhenie i gorenie vzryvchatykh veshchestv i porokhov [Thermal Decomposition and Combustion of Ex-plo siv es and Propellants], Nauka, Moscow, 1996, 223 pp. (in Russian).Google Scholar
 15. 15.
  G. M. Khrapkovskii, G. N. Marchenko, A. G. Shamov, Vliyanie molekulyarnoy struktury na kineticheskie parametry monomolekulyarnogo raspada C- i O-nitrosoedineniy [Molecular Structure Ef ect on the Kinetic Parameters of Mono-molecular Decom positio of C-Nitro and O-Nitro Compounds], FEN, Kazan, 1997, 222 pp. (in Russian).Google Scholar
 16. 16.
  Y. Ohno, M. Kouno, S. Kawaguchi, Y. Akutsu, M. Arai, M. Tamura, J. Japan Explos. Soc., 1997, 58, 277.Google Scholar
 17. 17.
  V. M. Vinogradov, I. L. Dalinger, A. M. Starosotnikov, S. A. Shevelev, Russ. Chem. Bull. (Int. Ed.), 2001, 50, 464.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  I. L. Dalinger, T. I. Cherkasova, S. S. Vorob'ev, A. V. Aleksandrov, G. P. Popova, S. A. Shevelev, Russ. Chem. Bull. (Int. Ed.), 2001, 50, 2401.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  O. V. Serushkina, M. D. Dutov, A. N. Solkan, S. A. Shevelev, Russ. Chem. Bull. (Int. Ed.), 2001, 50, 2406.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  S. A. Shevelev, I. L. Dalinger, T. I. Cherkasova, Tetrahedron Lett., 2001, 42, 8539.CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  V. A. Tartakovskii, S. A. Shevelev, M. D. Dutov, O. V. Serushkina, V. V. Kachala, Russ. J. Org. Chem., 2003, 38, 397.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  J. Clarkson, W. Ewen Smith, J. Mol. Struct., 2003, 655, 413.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  A. L. Rusanov, L. G. Komarova, D. Yu. Likhatchev, S. A. Shevelev, V. A. Tartakovsky, Russ. Chem. Rev., 2003, 72, 899.CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  M.-F. Lin, Yu. T. Lee, Ch.-K. Ni, Sh. Xu, M. C. Lin, J. Chem. Phys., 2007, 126, 064310.CrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  O. V. Dorofeeva, N. F. Moiseeva, Russ. J. Phys. Chem., 2008, 82, 136.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  G. M. Khrapkovskii, A. G. Shamov, E. V. Nikolaeva, D. V. Chachkov, Russ. Chem. Rev., 2009, 78, 903.CrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  V. L. Korolev, T. S. Pivina, A. B. Sheremetev, A. A. Porollo, T. V. Petukhova, V. P. Ivshin, Russ. Chem. Rev., 2009, 78, 945.CrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  V. V. Nedel'ko, B. L. Korsunskii, N. N. Makhova, N. V. Chukanov, T. S. Larikova, I. V. Ovchinnikov, V. A. Tartakov-sky, Russ. Chem. Bull. (Int. Ed.), 2009, 58, 2028.CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  L. P. Smirnov, Russ. Chem. Rev., 79, 421.Google Scholar
 30. 30.
  V. G. Matveev, Russ. J. Phys. Chem. B, 2010, 4, 719.CrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  M. H. Keshavarz, J. Hazardous Mat., 2011, 190, 330.CrossRefGoogle Scholar
 32. 32.
  S. P. Korolev, O. V. Kondrashina, D. S. Druzhilovsky, A. M. Starosotnikov, M. V. Dutov, M. A. Bastrakov, I. L. Dalinger, D. A. Filinov, S. A. Shevelev, V. V. Poroikov, Y. Y. Agapkina, M. B. Gottikh, Acta Naturae, 2013, 5, 63.CrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  J. Li, H. Liu, X. Huo, P. Gramatica, Mol. Inf., 2013, 32, 193.CrossRefGoogle Scholar
 34. 34.
  R. V. Tsyshevsky, O. Sharia, M. M. Kuklja, Molecules, 2016, 21, 236.CrossRefGoogle Scholar
 35. 35.
  S. P. Korolev, M. A. Pustovarova, A. M. Starostnikov, M. A. Bastrakov, Yu. Yu. Agapkina, S. A. Shevelev, M. B. Gottikh, Biochemistry (Moscow), Sup. Ser. B: Biomed. Chem. (Engl. Transl.), 2017, 11, 286.CrossRefGoogle Scholar
 36. 36.
  Y. Peng, X. Xiu, G. Zhu, Y. Yang, J. Phys. Chem. A, 2018, 122, 8336; DOI: 10.1021/acs.jpca.8b06458.CrossRefGoogle Scholar
 37. 37.
  G. M. Khrapkovskii, E. A. Ermakova, V. A. Rafeev, Russ. Chem. Bull. (Int. Ed.), 1994, 43, 1999.CrossRefGoogle Scholar
 38. 38.
  G. M. Khrapkovskii, E. V. Nikolaeva, D. V. Chachkov, A. G. Shamov, Russ. J. Gen. Chem., 74, 908.Google Scholar
 39. 39.
  O. V. Dorofeeva, M. A. Suntsova, I. I. Marochkin, Gorenie i vzryv [Combustion and Explosion], 2013, 6, 243 (in Russian).Google Scholar
 40. 40.
  O. V. Dorofeeva, Yu. V. Vishnevskiy, N. Vogt, J. Vogt, L. V. Khristenko, S. V. Krasnoshchekov, I. F. Shishkov, I. Hargittai, L. V. Vilkov, J. Struct. Chem., 2007, 18, 739.CrossRefGoogle Scholar
 41. 41.
  S. P. Verevkin, V. N. Emel'yanenko, V. Diky, O. V. Dorofe-eva, J. Chem. Thermodynamics, 2014, 73, 163.CrossRefGoogle Scholar
 42. 42.
  O. V. Dorofeeva, M. A. Suntsova, J. Chem. Thermodynamics, 2013, 58, 221.CrossRefGoogle Scholar
 43. 43.
  E. A. Mirochnicheno, T. S. Kon'kova, Y. N. Matyushin, A. A. Berlin, L. L. Pashchenko, Russ. Chem. Bull. (Int. Ed.), 2016, 65, 1977.CrossRefGoogle Scholar
 44. 44.
  A. S. Smirnov, T. S. Pivina, Gorenie i vzryv [Combustion and Explosion], 2016, 9, Issue 3, 140 (in Russian).Google Scholar
 45. 45.
  A. S. Smirnov, S. P. Smirnov, T. S. Pivina, D. B. Lempert, L. K. Maslova, Russ. Chem. Bull. (Int. Ed.), 2016, 65, 2315.CrossRefGoogle Scholar
 46. 46.
  D. L. Egorov, A. G. Shamov, G. M. Khrapkovskii, Vestn. tekhnol. un-ta [Herald of Kazan Technological University], 2015, 8, Issue 21, 12 (in Russian).Google Scholar
 47. 47.
  V. V. Turovtsev, Yu. D. Orlov, Russ. J. Phys. Chem. B, 2014, 8, 464.CrossRefGoogle Scholar
 48. 48.
  IC No. 2011613791; Byul. izobret. [Bull. Invent.], 2011 (in Russian).Google Scholar
 49. 49.
  S. K. Ignatov, Moltran v.2.5 — programma molekulyuarnoy vizualizatsii i termodinamicheskikh raschetov [Moltran Version 2.5, a Program for Molecular Visualization and Thermodynamic Calculations], Nizhny Novgorod University, 2004; http://www.qchem.unn.ru/moltran/.Google Scholar
 50. 50.
  F. Visentin, H. Briggeler, O. Ubrich, Hydrogenation of Nitrobenzene to Aniline, Mettler-Toledo Auto Chem Inc., Print. Switz. Marketing RC/ALR, MD 21046, 2007, 3, 7 pp.Google Scholar
 51. 51.
  Sh. Yamabe, Sh. Yamazaki, J. Phys. Org. Chem., 2016, 29, 361.CrossRefGoogle Scholar
 52. 52.
  I. A. Gorbunov, S. E. Latyshova, E. A. Chaplyuk, Molodoy uchenyj [Young Scientist], 2018, 17, 15 (in Russian).Google Scholar
 53. 53.
  G. M. Khrapkovskii, E. V. Nikolaeva, D. L. Egorov, D. V. Chachkov, A. G. Shamov, Russ. J. Org. Chem., 2016, 52, 791.CrossRefGoogle Scholar
 54. 54.
  G. M. Khrapkovskii, E. V. Nikolaeva, D. L. Egorov, D. V. Chachkov, A. G. Shamov, Russ. J. Org. Chem., 2017, 53, 999.CrossRefGoogle Scholar
 55. 55.
  A. G. Turner, L. P. Davis, J. Am. Chem. Soc., 1984, 106, 5447.CrossRefGoogle Scholar
 56. 56.
  P. C. Chen, W. Lo, K. H. Hu, J. Mol. Struct. (Theochem), 1997, 389, 91.CrossRefGoogle Scholar
 57. 57.
  P. C. Chen, W. Lo, J. Mol. Struct. (Theochem), 1997, 397, 21.CrossRefGoogle Scholar
 58. 58.
  Energii razryva khimicheskikh svyazey, potentsialy ionizatsii i srodstvo k elektronu [A Handbook on Chemical Bond Dissociation Energies, Ionization Potentials, and Electron Af nities.], Eds L. V. Gurvich, G. V. Karachevtsev, V. I. Kondratyev, Yu. A. Lebedev, V. A. Medvedev, V. K. Panov, Yu. S. Khodeev, Nauka, Moscow, 1974, 351 pp. (in Russian).Google Scholar
 59. 59.
  P. C. Chen, S. C. Chen, Computers & Chemistry, 2002, 26, 171.CrossRefGoogle Scholar
 60. 60.
  P. C. Chen, Y. C. Chieh, J. Mol. Struct. (Theochem), 2002, 583, 173.CrossRefGoogle Scholar
 61. 61.
  T. Glenewinkel-Meyer, F. F. Crim, J. Mol. Struct. (Theochem), 1995, 337, 209.CrossRefGoogle Scholar
 62. 62.
  D. D. Sharipov, D. L. Egorov, A. G. Shamov, G. M. Khrap-kovskii, D. V. Chachkov, Russ. J. Gen. Chem., 2011, 81, 2273.CrossRefGoogle Scholar
 63. 63.
  G. M. Khrapkovskii, D. D. Sharipov, A. G. Shamov, D. L. Egorov, D. V. Chachkov, R. V. Tsyshevsky, Comput. Theor. Chem., 2013, 1011, 37.CrossRefGoogle Scholar
 64. 64.
  G. M. Khrapkovskii, D. D. Sharipov, A. G. Shamov, D. L. Egorov, D. V. Chachkov, Nguyen Van Bo, R. V. Tsyshevsky, Comput. Theor. Chem., 2013, 1017, 7.CrossRefGoogle Scholar
 65. 65.
  B. L. Korsunskii, G. M. Nazin, V. R. Stepanov, A. A. Fedotov, Kinet. Catal. (Engl. Transl.), 1993, 34, 691.Google Scholar
 66. 66.
  L. Cooper, L. G. Shpinkova, E. E. Rennie, D. M. P. Holland, D. A. Shaw, Int. J. Mass. Spectrom., 2001, 207, 223.CrossRefGoogle Scholar
 67. 67.
  Sh. Xu, M. C. Lin, J. Phys. Chem. B., 2005, 109, 8367.CrossRefGoogle Scholar
 68. 68.
  C. Kosmidis, K. W. D. Ledingham, A. Clark, A. Marshall, R. Jennings, J. Sander, R. P. Singhal, Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc., 1994, 135, 229.CrossRefGoogle Scholar
 69. 69.
  M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr., J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, K. N. Kudin, V. N. Staroverov, R. Kobayashi, J. Normand, K. Raghava-chari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels, O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski, D. J. Fox, Gaussian 09, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009.Google Scholar
 70. 70.
  E. V. Nikolaeva, A. G. Shamov, G. M. Khrapkovskii, Kh. E. Kharlampidi, Russ. J. Gen. Chem., 2002, 72, 748.CrossRefGoogle Scholar
 71. 71.
  E. V. Nikolaeva, D. V. Chachkov, A. G. Shamov, G. M. Khrapkovskii, Russ. Chem. Bull. (Int. Ed.), 2018, 67, 274.CrossRefGoogle Scholar
 72. 72.
  G. M. Khrapkovskii, A. G. Shamov, R. V. Tsyshevsky, D. V. Chachkov, D. L. Egorov, I. V. Aristov, Comput. Theor. Chem., 2011, 966, 265.CrossRefGoogle Scholar
 73. 73.
  A. G. Shamov, E. V. Nikolaeva, G. M. Khrapkovskii, Russ. J. Appl. Chem., 2009, 82, 1741.CrossRefGoogle Scholar
 74. 74.
  G. G. Garifzianova, R. V. Tsyshevskii, A. G. Shamov, G. M. Khrapkovskii, Int. J. Quant. Chem., 2007, 107, 2489.CrossRefGoogle Scholar
 75. 75.
  S. Ya. Umanskii, Teoriya elementarnykh khimicheskikh reaktsiy [Theory of Elementary Chemical Reactions], Intellekt, Moscow, 2009, 408 pp. (in Russian).Google Scholar
 76. 76.
  D. G. Truhlar, B. C. Garett, Ann. Rev. Phys. Chem., 1984, 35, 159.CrossRefGoogle Scholar
 77. 77.
  D. G. Truhlar, B. C. Garett, S. J. Klippenstein, J. Phys. Chem., 1996, 100, 12771.CrossRefGoogle Scholar
 78. 78.
  S. H. Robertson, A. F. Wagner, D. M. Wardlaw, J. Chem. Phys., 1995, 103, 2917.CrossRefGoogle Scholar
 79. 79.
  A. Kuwae, K. Machida, Spectrochim. Acta, 1979, 35, 27.CrossRefGoogle Scholar
 80. 80.
  J. D. Laposa, Spect rochim. Acta, 1979, 35, 65.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc. 2019

Authors and Affiliations

 • E. V. Nikolaeva
  • 1
  Email author
 • D. L. Egorov
  • 1
 • D. V. Chachkov
  • 2
 • A. G. Shamov
  • 1
 • G. M. Khrapkovskii
  • 1
 1. 1.Kazan National Research Technological UniversityKazanRussian Federation
 2. 2.Kazan Department of Joint Supercomputer Center of the Russian Academy of Sciences — Branch of the Federal State Institution “Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences”KazanRussian Federation

Personalised recommendations