Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 68, Issue 5, pp 1116–1121 | Cite as

Synthesis of succinic monoamide avermectin esters

 • M. A. Shchetinina
 • E. I. Chernoburova
 • N. G. Kolotyrkina
 • M. Kh. Dzhafarov
 • F. I. Vasilevich
 • I. V. ZavarzinEmail author
Full Article
 • 4 Downloads

Abstract

Reaction of avermectin B1 hemisuccinate with N-hydroxysuccinimide and N,N’-dicyclohexylcarbodiimide followed by amination provided succinic monoamide avermectine esters that are potential antiparasitics.

Key words

avermectin B1 hemisuccinates N-hydroxysuccinimide N,N’-dicyclohexylcarbodiimide amines succinic anhydride amides antiparasitic activity 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  W. C. Campbell, M. H. Fisher, E. O. Stapely, G. A. Schotberg, T. A. Jacob, Science, 1983, 26, 823.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  M. Kh. Dzhafarov, I. V. Zavarzin, M. N. Mirzaev, Z. A. Devrishova, Yu. A. Yusupov, Sel'skokhozyaistvennaya bio-logiya. Ser. Biologiya zhivotnykh [Agricultural Biology. Ser. Animal Biology], 2012, 2, 96 (in Russian).Google Scholar
 3. 3.
  M. N. Mirzaev, S. N. Savchenkov, T. P. Zharova, D. A. Devrishov, E. S. Voronin, Problemy infektsionnykh i invasion-nykh boleznei v zhivotnovodstve na sovremennom etape [Current Problems of Infectious and Invasion Diseases in Animal Production], Moscow, 1999, 272 (in Russian).Google Scholar
 4. 4.
  F. Echevarría, M. Borba, A. Pinheiro, P. Waller, J. Hansen, Veterinary Parasitol., 1996, 62, 199.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  N. G. Guseinov, S. A. Mel'nitskii, M. N. Mirzaev, O. Kh. Manzhiev, Veterinarnaya meditsina [Veterinary Medicine], 2007, 2-3, 34 (in Russian).Google Scholar
 6. 6.
  J. S. Gilleard, R. N. Beech, Parasitology, 2007, 8, 40.Google Scholar
 7. 7.
  K. Tyrell, F. Leo, Veterinary Parasitol., 2009, 11, 98.Google Scholar
 8. 8.
  M. Varady, J. Cobra, V. Letkova, G. Kovac, Veterinary Parasitol., 2009, 2-3, 267.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  M. S. Khalil, J. Plant Pathology Microbiology, 2013, 4(4), 32.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Y. Lin-Fang, W. Shan-Shan, W. Fu-Rong, C. Jun, T. Ning-Ning, Ningxia Yixue Zazhi, 2012, 34(6), 491.Google Scholar
 11. 11.
  J.-P. Lumaret, F. F. Errouissi, K. Rombke, J. Wardhaugh, Curr. Pharm. Biotechnology, 2012, 13(6), 1004.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  G. H. Zhang, Y. G. Zhong-Qiu, Zhonghua Weisheng Shachong Yaoxie, 2012, 18(6), 65.Google Scholar
 13. 13.
  H. Mrozik, P. Eskola, M. H. Fisher, J. R. Egerton, J. Med. Chem., 1982, 25(6), 658.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Pat. RF 2453553; Byull. Izobr. [Bulletin of Inventions], 2012, No. 17.Google Scholar
 15. 15.
  Pat. RF 2472801; Byull. Izobr. [Bulletin of Inventions], 2013, No. 2.Google Scholar
 16. 16.
  I. V. Zavarzin, E. S. Kuleshova, E. I. Chernoburova, M. A. Shchetinina, A. V. Kolobov, V. V. Plakhtinskii, M. Kh. Dzhafarov, Russ. Chem. Bull., 2014, 63, 538.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  M. Kh. Dzhafarov, M. N. Mirzaev, I. V. Zavarzin, Sel'sko-khozyaistvennaya Biologiya. Ser. Biologiya zhivotnykh [Agricultural Biology. Ser. Animal Biology], 2011, 2, 108 (in Russian).Google Scholar
 18. 18.
  M. Kh. Dzhafarov, K. M. Mirzaeva, I. V. Zavarzin, Z. A. Devrishova, M. N. Mirzaev, Zhurn. veterinarnoi meditsiny [Veterinary Medicine], 2012, 1, 37 (in Russian).Google Scholar
 19. 19.
  E. I. Chernoburova, K. V. Danchenko, M. A. Shchetinina, A. A Zharov, A. V. Kolobov, M. Kh. Dzhafarov, F. I. Vasilevich, I. V. Zavarzin, Russ. Chem. Bull., 2016, 65, 2952.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  E. I. Chernoburova, E. S. Polyukhova, M. A. Shchetinina, A. V. Kolobov, M. Kh. Dzhafarov, F. I. Vasilevich, I. V. Zavarzin, Russ. Chem. Bull., 2016, 65, 2956.CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  E. I. Chernoburova, V. A. Lishchuk, K. L. Ovchinnikov, A. V. Kolobov, M. Kh. Dzhafarov, F. I. Vasilevich, I. V. Zavarzin, Russ. Chem. Bull., 2016, 65, 2965.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  E. I. Olekhnovich, S. A. Roslavtseva, M. A. Alekseev, K. M. Mirzaeva, M. Kh. Dzhafarov, A. V. Kolobov, A. I. Sapozh-nikova, I. V. Zavarzin, Yu. A. Yusupov, Zhurn. veterinarnoi meditsiny [Veterinary Medicine], 2013, 4, 28 (in Russian).Google Scholar
 23. 23.
  G. W. Anderson, J. F. Zimmerman, F. M. Callahan, J. Am. Chem. Soc., 1963, 85, 3039.CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Pat. RF 2013053; Byull. Izobr. [Bulletin of Inventions], 1994.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc. 2019

Authors and Affiliations

 • M. A. Shchetinina
  • 1
 • E. I. Chernoburova
  • 1
 • N. G. Kolotyrkina
  • 1
 • M. Kh. Dzhafarov
  • 2
 • F. I. Vasilevich
  • 2
 • I. V. Zavarzin
  • 1
  Email author
 1. 1.N. D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of SciencesMoscowRussian Federation
 2. 2.K. I. Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and BiotechnologyMoscowRussian Federation

Personalised recommendations