Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 68, Issue 5, pp 1109–1115 | Cite as

Synthesis of 4″O,5O-bis(2-amino-2-thioxoacetyl)ivermectin derivatives

 • M. A. Shchetinina
 • E. I. Chernoburova
 • N. G. Kolotyrkina
 • G. I. Kovalev
 • I. I. Tsepilova
 • K. S. Krivonos
 • A. V. Kolobov
 • M. Kh. Dzhafarov
 • T. A. Tikhonova
 • Yu. A. Volkova
 • F. I. Vasilevich
 • I. V. ZavarzinEmail author
Full Article
 • 4 Downloads

Abstract

Reaction of 4″O,5O-bis(chloroacetyl)ivermectin with amines in the presence of sulfur provided the corresponding bis(2-amino-2-thioxoacetyl) derivatives that are potential antiparasitics.

Key words

avermectin B1 ivermectin thioamides amines 4″O,5O-bis(2-amino-2-thioxo)-ivermectin the Willgerodt—Kindler reaction antiparasitic activity 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  G. Gupta, D. Daigle, A. K. Gupta, L. S. Gold, Skin Therapy Lett., 2015, 20(4), 9.Google Scholar
 2. 2.
  S. T. Ali, N. Alinia, S. R. Feldman, Drugs of Today, 2015, 51(4), 243.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  S. M. Trailovic, V. M. Varagic, Veterinary Res. Commun., 2007, 31(7), 863.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  L. Kircik, J. Q. Del Rosso, A. M. Layton, J. Schauber, J. Drugs Dermatol., 2016, 15+++(3), 325.Google Scholar
 5. 5.
  K. Nagai, K. Shiomi, T. Sunazuka, A. Harder, A. Turberg, S. Omura, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2004, 14+++(16), 4135.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  M. S. Shaveta, R. Singh, Eur. J. Med. Chem., 2016, 29, 500.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  B. Meunie, Acc. Chem. Res., 2008, 41, 69.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  M. Decker, Curr. Med. Chem., 2011, 18(10), 1464.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  P. G. Baraldi, A. N. Zaid, D. Preti, F. Fruttarolo, M. A. Tabrizi, A. Iaconinoto, M. G. Pavani, M. D. Carrion, C. Lopez, R. Romagnoli, ARKIVOC, 2006, vii, 20.Google Scholar
 10. 10.
  I. V. Zavarzin, E. S. Kuleshova, E. I. Chernoburova, M. A. Shchetinina, A. V. Kolobov, V. V. Plakhtinskii, M. Kh. Dzhafarov, Russ. Chem. Bull., 2014, 63, 538.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  E. I. Chernoburova, K. V. Danchenko, M. A. Shchetinina, A. A. Zharov, A. V. Kolobov, M. Kh. Dzhafarov, F. I. Vasilevich, I. V. Zavarzin, Russ. Chem. Bull., 2016, 65, 2952.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  E. I. Chernoburova, E. S. Polyukhova, M. A. Shchetinina, A. V. Kolobov, M. Kh. Dzhafarov, F. I. Vasilevich, I. V. Zavarzin, Russ. Chem. Bull., 2016, 65, 2956.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  E. I. Chernoburova, V. A. Lishchuk, K. L. Ovchinnikov, A. V. Kolobov, M. Kh. Dzhafarov, F. I. Vasilevich, I. V. Zavarzin, Russ. Chem. Bull., 2016, 65, 2965.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  A. N. Blinnikov, E. I. Chernoburova, N. G. Kolotyrkina, M. A. Shchetinina, V. A. Lishchuk, K. L. Ovchinnikov, A. V. Kolobov, M. Kh. Dzhafarov, F. I. Vasilevich, I. V. Zavarzin, Russ. Chem. Bull., 2018, 67, 833.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  M. A. Shchetinina, E. I. Chernoburova, N. G. Kolotyrkina, M. Kh. Dzhafarov, F. I. Vasilevich, I. V. Zavarzin, Russ. Chem. Bull., 2018, 67, 836.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Pat. RF 2453553; Byull. Izobr. [Bulletin of Inventions], 2012, No. 17.Google Scholar
 17. 17.
  Pat. RF 2472801; Byull. Izobr. [Bulletin of Inventions], 2013, No. 2.Google Scholar
 18. 18.
  M. Kh. Dzhafarov, M. N. Mirzaev, I. V. Zavarzin, Sel'skokhozyaistvennaya biologiya. Ser. Biologiya zhivotnykh [Agricultural Biology. Ser. Animal Biology], 2011, 2, 108 (in Russian).Google Scholar
 19. 19.
  M. Kh. Dzhafarov, K. M. Mirzaeva, I. V. Zavarzin, Z. A. Devrishova, M. N. Mirzaev, Zhurn. veterinarnoi meditsiny [Veterinary Medicine], 2012, 1, 37 (in Russian).Google Scholar
 20. 20.
  Z. A. Devrishova, M. N. Mirzaev, M. Kh. Dzhafarov, M. N. Karsakov, Yu. A. Yusupov, T. I. Mel′nitskaya, Zhurn. veterinarnoi meditsiny [Veterinary Medicine], 2012, 2, 25 (in Russian).Google Scholar
 21. 21.
  Pat. RF 2670107; Byull. Izobr. [Bulletin of Inventions], 2018, No. 29.Google Scholar
 22. 22.
  Pat. RF 2670092; Byull. Izobr. [Bulletin of Inventions], 2018, No. 29.Google Scholar
 23. 23.
  Pat. RF 2670202; Byull. Izobr. [Bulletin of Inventions], 2018. No. 29.Google Scholar
 24. 24.
  V. N. Yarovenko, A. V. Shirokov, O. N. Krupinova, I. V. Zavarzin, M. M. Kraiushkin, Zhurn. org. khimii., 2002, 39, 1204 [Russ. J. Org. Chem. (Engl. Trans.), 2002, 39].Google Scholar
 25. 25.
  I. V. Zavarzin, V. N. Yarovenko, E. I. Chernoburova, M. M. Krayushkin, Russ. Chem. Bull., 2004, 53, 415.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  V. N. Yarovenko, S. A. Kosarev, I. V. Zavarzin, M. M. Krayushkin, Russ. Chem. Bull., 1999, 48, 749.CrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  J. Zhang, X. Nan, H.-T. Yu, P.-L. Cheng, Y. Zhang, Y.-Q. Liu, S.-Y. Zhang, G.-F. Hu, H. Liu, A.-L. Chen, Eur. J. Med. Chem., 2016, 121, 422.CrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  C. A. Beasley, T.-L. Hwang, K. Fliszar, A. Abend, D. G. McCollumc, R. A. Reed, J. Pharm. Biomed. Analysis, 2006, 41, 1124.CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  A. Awasthi, M. Razzak, R. Al-Kassas, D. R. Greenwood, J. Harvey, S. Garg, J. Pharm. Biomed. Analysis, 2012, 63, 62.CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  P. A. Belyakov, V. I. Kadentsev, A. O. Chizhov, N. G. Kolotyrkina, A. S. Shashkov, V. P. Ananikov, Mendeleev Commun., 2010, 20, 125.CrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  Pat. RF 2013053; Byull. Izobr. [Bulletin of Inventions], 1994.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc. 2019

Authors and Affiliations

 • M. A. Shchetinina
  • 1
 • E. I. Chernoburova
  • 1
 • N. G. Kolotyrkina
  • 1
 • G. I. Kovalev
  • 2
 • I. I. Tsepilova
  • 3
 • K. S. Krivonos
  • 3
 • A. V. Kolobov
  • 4
 • M. Kh. Dzhafarov
  • 3
 • T. A. Tikhonova
  • 1
 • Yu. A. Volkova
  • 1
 • F. I. Vasilevich
  • 3
 • I. V. Zavarzin
  • 1
  Email author
 1. 1.N. D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of SciencesMoscowRussia
 2. 2.Scientific-Research Institute of Pharmacology named after V. V. ZakusovMoscowRussia
 3. 3.K. I. Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and BiotechnologyMoscowRussia
 4. 4.Yaroslavl State Technical UniversityYaroslavlRussia

Personalised recommendations