Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 68, Issue 5, pp 1047–1051 | Cite as

Synthesis of 3,4-dihydroisoquinolines using nitroalkanes in polyphosphoric acid

 • N. A. AksenovEmail author
 • V. V. Malyuga
 • G. M. Abakarov
 • D. A. Aksenov
 • L. G. Voskressensky
 • A. V. Aksenov
Full Article
 • 9 Downloads

Abstract

A new method for the synthesis of 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline based on the reaction of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine (homoveratrylamine) with aliphatic nitro compounds in polyphosphoric acid (PPA) was developed.

Key words

phenylethylamines 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline nitro compounds polyphosphoric acid alkaloids 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  M. Shamma, The Isoquinoline Alkaloids. Chemistry and Phaumacology, Academic Press, New York—Weinheim— London, 1972, 614 pp.Google Scholar
 2. 2.
  R. B. Herbert, in The Chemistry and Biology of Isoquinoline Alkaloids, Eds J. D. Phillipson, M. F. Roberts, M. H. Zenk, Springer Verlag, Berlin—Heidelberg—New York—Tokyo, 1985, p. 213.Google Scholar
 3. 3.
  M. Chrzanowska, M. D. Rozwadowska, Chem. Rev., 2004, 104, 3341.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  L. Wu, H. Ling, L. Li, L. Jiang, M. He, J. Pharm. Pharmacol., 2007, 59, 695.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  J. Kamei, Pulm. Pharmacol., 1996, 9, 349.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  C. Chen, Y.-F. Zhu, X.-J. Liu, Z.-X. Lu, Q. Xie, N. Ling, J. Med. Chem., 2001, 44, 4001.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  K. W. Bentley, Nat. Prod. Rep., 2000, 17, 247.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  J. Jacobs, T. N. Van, C. V. Stevens, P. Markusse, P. De Cooman, L. Maat, N. De Kimpe, Tetrahedron Lett., 2009, 50, 3698.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  R. D. Laursen, R. A. Reamer, E. G. Corley, P. Davis, E. J. J. Grabowski, P. J. Reider, I. Shinkai, J. Org. Chem., 1991, 56, 6034.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  D. Liu, B. J. Venhuis, H. V. Wikstrom, D. D. kstra, Tetrahedron, 2007, 63, 7264.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Yu. V. Shklyaev, T. S. Vshivkova, Russ. J. Org. Chem., 2014, 50, 376.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Yu. V. Shklyaev, Yu. V. Nifontov, Russ. Chem. Bull., 2002, 51, 844.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Yu. V. Shklyaev, M. A. Yeltsov, Yu. S. Rozhkova, A. G. Tolstikov, V. M. Dembitsky, Heteroat. Chem., 2004, 15, 486.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  K. Kobayashi, T. Shiokawa, H. Omote, K. Hashimoto, O. Morikawa, H. Konishi, Bull. Chem. Soc. Jpn., 2006, 79, 1126.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  M. Wan, H. Lou, L. Liu, Chem. Commun., 2015, 51, 13953.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  M. D. Matveeva, T. N. Borisova, A. A. Titov, L. V. Anikina, S. V. Dyachenko, G. S. Astakhov A. V. Vaurlamova, L. G. Voskressensky, Synthesis, 2017, 49, 5251.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  K. Matcha, A. P. Antonchick, Angew. Chem., Int. Ed., 2013, 52, 2082.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  N. Ono, The Nitro Group in Organic Synthesis, John Wiley & Sons, New York, 2002.Google Scholar
 19. 19.
  A. Yu. Sukhorukov, S. L. Ioffe, Chem. Rev., 2011, 111, 5004.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  A. Yu. Sukhorukov, A. A. Sukhanova, S. G. Zlotin, Tetra-hedron, 2016, 72, 6191.CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  A. V. Aksenov, N. A. Aksenov, O. N. Nadein, I. V. Aksenova, Synth. Commun., 2012, 42, 541.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  A. V. Aksenov, N. A. Aksenov, O. N. Nadein, I. V. Aksenova, Synlett, 2010, 2628.Google Scholar
 23. 23.
  I. S. Antipin, M. A. Kazymova, M. A. Kuznetsov, A. V. Vasilyev, M. A. Ishchenko, A. A. Kiryushkin, L. M. Kuz-netsova, S. V. Makaurenko, V. A. Ostrovskii, M. L. Petrov, O. V. Solod, Yu. G. Trishin, I. P. Yakovlev, V. G. Nenaidenko, E. K. Beloglazkina, I. P. Beletskaya, Yu. A. Ustynyuk, P. A. Solov'ev, I. V. Ivanov, E. V. Malina, N. V. Sivova, V. V. Negrebetskii, Yu. I. Baukov, N. A. Pozhaurskaya, V. F. Traven', A. E. Shekotikhin, A. V. Vaurlamov, T. N. Borisova, Yu. A. Lesina, E. A. Krasnokutskaya, S. I. Rogozhnikov, S. N. Shurov, T. P. Kustova, M. V. Klyuev, O. G. Khelevina, P. A. Stuzhin, A. Yu. Fedorov, A. V. Gushchin, V. A. Dodonov, A. V. Kolobov, V. V. Plakhtinskii, Yu. V. Orlov, A. P. Kriven'ko, O. V. Fedotova, N. V. Pchelintseva, V. N. Chauru-shin, O. N. Chupakhin, Yu. N. Klimochkin, A. Yu. Klimoch-kina, V. N. Kuryatnikov, Yu. A. Malinovskaya, A. S. Levina, O. E. Zhuravlev, L. I. Voronchikhina, A. S. Fisyuk, A. V. Aksenov, N. A. Aksenov, I. V. Aksenova, Russ. J. Org. Chem., 2017, 53, 1275.CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  A. I. Konovalov, I. S. Antipin, V. A. Burilov, T. I. Madzhidov, A. R. Kurbangalieva, A. V. Nemtaurev, S. E. Solovieva, I. I. Stoikov, V. A. Mamedov, L. Ya. Zakhaurova, E. L. Gavrilova, O. G. Sinyashin, I. A. Balova, A. V. Vasilyev, I. G. Zenkevich, M. Yu. Krasavin, M. A. Kuznetsov, A. P. Molchanov, M. S. Novikov, V. A. Nikolaev, L. L. Rodina, A. F. Khlebnikov, I. P. Beletskaya, S. Z. Vatsadze, S. P. Gromov, N. V. Zyk, A. T. Lebedev, D. A. Lemenovskii, V. S. Petrosyan, V. G. Nenaidenko, V. V. Negrebetskii, Yu. I. Baukov, T. A. Shmigol', A. A. Korlyukov, A. S. Tikhomirov, A. E. Shchekotikhin, V. F. Traven', L. G. Voskresenskii, F. I. Zubkov, O. A. Golubchikov, A. S. Semeikin, D. B. Berezin, P. A. Stuzhin, V. D. Filimonov, E. A. Krasnokutskaya, A. Yu. Fedorov, A. V. Nyuchev, V. Yu. Orlov, R. S. Begunov, A. I. Rusakov, A. V. Kolobov, E. R. Kofanov, O. V. Fedotova, A. Yu. Egorova, V. N. Chaurushin, O. N. Chupakhin, Yu. N. Klimochkin, V. A. Osyanin, A. N. Reznikov, A. S. Fisyuk, G. P. Sagitullina, A. V. Aksenov, N. A. Aksenov, M. K. Grachev, V. I. Maslennikova, M. P. Koroteev, A. K. Brel', S. V. Lisina, S. M. Medvedeva, Kh. S. Shikhaliev, G. A. Suboch, M. S. Tovbis, L. M. Mironovich, S. M. Ivanov, S. V. Kurbatov, M. E. Kletskii, O. N. Burov, K. I. Kobrakov, D. N. Kuznetsov, Russ. J. Org. Chem., 2018, 54, 157.CrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  A. V. Aksenov, N. A. Aksenov, O. N. Nadein, I. V. Aksenova, Chem. Heterocycl. Compd., 2011, 46, 1405.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  A. V. Aksenov, N. A. Aksenov, O. N. Nadein, A. E. Tsys, Chem. Heterocycl. Compd., 2010, 46, 1025.CrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  N. A. Aksenov, A. V. Aksenov, O. N. Nadein, D. A. Aksenov, A. N. Smirnov, M. Rubin, RSC Adv., 2015, 5, 71620.CrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  A. V. Aksenov, A. N. Smirnov, N. A. Aksenov, A. S. Bijieva, I. V. Aksenova, M. Rubin, Org. Biomol. Chem., 2015, 13, 4289.CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  A. V. Aksenov, D. S. Ovchaurov, N. A. Aksenov, D. A. Aksenov, O. N. Nadein, M. Rubin, RSC Adv., 2017, 7, 29927.CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  A. V. Aksenov, N. A. Aksenov, D. S. Ovchaurov, D. A. Aksenov, G. Griaznov, L. G. Voskressensky, M. Rubin, RSC Adv., 2016, 6, 82425.CrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  A. V. Aksenov, D. A. Aksenov, N. A. Orazova, N. A. Aksenov, G. D. Griaznov, A. De Caurvalho, R. Kiss, V. Mathieu, A. Kornienko, M. Rubin, J. Org. Chem., 2017, 82, 3011.CrossRefGoogle Scholar
 32. 32.
  D. W. Hein, R. J. Alheim, J. J. Leavitt, J. Am. Chem. Soc., 1957, 79, 427.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc. 2019

Authors and Affiliations

 • N. A. Aksenov
  • 1
  Email author
 • V. V. Malyuga
  • 1
 • G. M. Abakarov
  • 2
 • D. A. Aksenov
  • 1
 • L. G. Voskressensky
  • 3
 • A. V. Aksenov
  • 1
 1. 1.North Caucasus Federal UniversityStavropolRussian Federation
 2. 2.Dagestan State Technical UniversityMakhachkalaRussian Federation
 3. 3.Peoples’ Friendship University of RussiaMoscowRussian Federation

Personalised recommendations