Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 68, Issue 2, pp 334–340 | Cite as

Features of self-organization and biological properties of solutions of citric and succinic acids in low concentrations

 • I. S. RyzhkinaEmail author
 • S. Yu. Sergeeva
 • L. I. Murtazina
 • L. R. Akhmetzyanova
 • T. V. Kuznetsova
 • I. V. Knyazev
 • A. M. Petrov
 • I. S. Dokuchaeva
 • A. I. Konovalov
Full Articles
 • 6 Downloads

Abstract

A relationship between the nonmonotonic concentration dependences of the size of the dispersed phase (nanoassociates), physicochemical properties (electric conductivity, pH, redox potential), and fertility of hydrobionts under the action of solutions of citric (CA) and succinic (SA) acids in low concentrations was established. Solutions of CA stimulate the fertility of Paramecium caudatum infusoria and Chlorella vulgaris algae in a wide range of formation of domains and nanoassociates (1•10–13–1•10–5 mol L–1), whereas solutions of SA exert almost no effect on the fertility and slightly inhibit it only in a range of nanoassociate formation at the calculated concentrations from 1•10–17 to 1•10–14 mol L–1.

Key words

self-organization low calculated concentrations aqueous solution succinic acid citric acid biological activity Chlorella vulgaris single cell algae Paramecium caudatum infusoria 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  I. S. Ryzhkina, L. I. Murtazina, Yu. V. Kiseleva, A. I. Konovalov, Dokl. Phys. Chem., 2009, 428, 196; DOI: 10.1134/S0012501609100029.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  A. I. Konovalov, I. S. Ryzhkina, Russ. Chem. Bull., 2014, 63, 1; DOI.org/10.1007/s11172-014-0388-y.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  A. Konovalov, I. Ryzhkina, E. Maltzeva, L. Murtazina, Yu. Kiseleva, V. Kasparov, N. Palmina, Electromagn. Biol. Med., 2015, 34, No. 2, 141; DOI: 10.3109/15368378.2015.1036070.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  I. S. Ryzhkina, S. Yu. Sergeeva, R. A. Safiullin, L. I. Murtazina, L. R. Sabirzyanova, M. D. Shevelev, M. K. Kadirov, A. I. Konovalov, Russ. Chem. Bull., 2017, 66, 1691; DOI. org/10.1007/s11172-017-1942-1.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  A. Apelblat, Citric Acid, Springer, 2014, 357 pp.Google Scholar
 6. 6.
  I. Bechthold, K. Bretz, S. Kabasci, R. Kopitzky, A. Springer, Chem. Eng. Technol, 2008, 31, 647; DOI.org/10.1002/ceat.200800063.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  J. Koolman, K. H. Rohm, Taschenatlas der Biochemie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart–New York, 1998, 469 pp.Google Scholar
 8. 8.
  Gigienicheskie trebovaniya po primeneniyu pishchevykh dobavok. SanPiN 2.3.2.1293-03 [Hygienic Requirements on the Use of Food Supplements. SanPiN 2.3.2.1293-03], DEAN, Moscow, 2003, 363 pp. (in Russian).Google Scholar
 9. 9.
  Yantarnaya kislota v meditsine, pishchevoi promyshlennosti, sel´skom khosyaistve [Succinic Acid in Medicine, Food Industry, and Agriculture], ONTI, Pushchino, 1996, 300 pp. (in Russian).Google Scholar
 10. 10.
  N. V. Khunderyakova, M. V. Zakharchenko, A. V. Zakharchenko, A. V. Suslikov, A. V. Volkov, T. Yu. Telesheva, M. N. Kondrashova, Biologicheskie Membrany [Biological Membranes], 2012, 29, No. 6, 442 (in Russian).Google Scholar
 11. 11.
  A. V. Smirnov, O. B. Nesterova, R. V. Golubev, Nefrologiya [Nephrology], 2014, 18, No. 2, 33 (in Russian).Google Scholar
 12. 12.
  A. C. Ariza, P. M. T. Deen, J. H. Robben, Front Endocrinol. (Lausanne), 2012, 3, 22; DOI.org/10.3389/fendo.2012.00022.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  M. M. Kushnir, G. Komaromy-Hiller, B. Shushan, F. M. Urry, W. L. Roberts, Clin. Chem., 2001, 47, 1993.Google Scholar
 14. 14.
  A. A. Zaitsev, Yantarnaya kislota v klinicheskoi meditsine [Succinic Acid in Clinical Medicine], OOO Aikonmed, Moscow, 2017, 20 pp. (in Russian).Google Scholar
 15. 15.
  M. N. Kondrashova, Voprosy Biol., Med., Farm. Khim. [Problems of Biology, Medicine, and Pharmacological Chemistry], 2002, 1, 7 (in Russian).Google Scholar
 16. 16.
  A. B. Peskov, E. I. Maevskii, M. L. Uchitel´, Otsenka effektivnosti "malykh vozdeistvii" v klinike vnutrennikh boleznei [Evaluation of Efficiency of "Low Actions" in the Clinic of Internal Diseases], UlGU, Ul´yanovsk, 2006, 201 pp. (in Russian).Google Scholar
 17. 17.
  E. V. Nikitina, N. K. Romanova, Vestn. Kazan. Tekhnol. Un-ta [Bulletin of Kazan Technol. Univ.], 2010, 10, 375 (in Russian).Google Scholar
 18. 18.
  V. E. Radzinskii, I. V. Kuznetsova, Y. B. Uspenskaya, N. B. Repina, Y. K. Gusak, O. M. Zubova, D. I. Burchakov, A. A. Osmakova, Gynecol. Endocrin., 2016, 32, 64; DOI: 10.1080/09513590.2016.1232686.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  V. V. Lazarev, I. V. Gadomskii, Ros. Vestn. Det. Khirurgii, Anesteziologii i reanimatologii [Russian Bulletin of Childhood Surgery, Anaesthesiology, and Reanimatology, 2016, 5, No. 3, 111 (in Russian).Google Scholar
 20. 20.
  T. T. Chen, E. I. Maevsky, M. L. Uchitel, Front Endocrinol., 2015, 6; DOI: 10.3389/fendo.2015.00007.Google Scholar
 21. 21.
  I. S. Ryzhkina, S. Yu. Sergeeva, L. I. Murtazina, L. R. Sabirzyanova, T. V. Kuznetsova, E. R. Zainulgabidinov, I. V. Knyazev, A. M. Petrov, A. I. Konovalov, Russ. J. Gen. Chem., 2017, 87, 2838; DOI: 10.1134/S1070363217120131.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  I. S. Ryzhkina, S. Yu. Sergeeva, L. I. Murtazina, M. D. Shevelev, L. R. Akhmetzyanova, T. V. Kuznetsova, E. R. Zaynulgabidinov, I. V. Knyazev, A. M. Petrov, A. I. Konovalov, Russ. Chem. Bull., 2018, 67, 792; DOI.org/10.1007/s11172-018-2139-y.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Prirodookhrannyi normativnyi document, Federativnyi T 14.1:2:3.13-06, T 16.1:2.3:3.10-06, Metodika opredeleniya toksichnosti otkhodov, pochv, osadkov stochnykh, poverkhnostnykh gruntovykh vod metodom biotestirovaniya s ispol´zovaniem ravnoresnichnykh Paramecium caudatum Ehrenberg [Environmental Normative Document, Federative T 14.1:2:3.13-06, T 16.1:2.3:3.10-06, Procedure of Determination of Toxicity of Wastes, Soils, Wastewater Muds, and Surface Subsoil Sludges by Biotesting Method Using Holotricha Paramecium caudatum Ehrenberg] (in Russian); http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293767/4293767837.htm.
 24. 24.
  Prirodookhrannyi normativnyi document, Federativnyi T 14.1:2:3:4.10-04, T 16.1:2:2.3:3.7-04, Metodika opredeleniya opticheskoi plotnosti kul´tury vodorosli khlorella (Chlorella vulgaris Beijer) dlya opredeleniya toksichnosti pit´evykh, presnykh prirodnykh stochnykh vod, vodnykh vytyazhek iz gruntov, pochv, osadkov stochnykh vod otkhodov proizvodstva i potrebleniya [Procedure of Determination of the Absorbance of the Chlorella Algae Culture (Chlorella vulgaris Beijer) for the Determination of Toxicity of Drinking and Fresh Natural Waste Waters, Aqueous Extracts from Bottoms, Soils, and Wastewater Muds from Industrial and Consumer Wastes] (in Russian); https://standartgost.ru/g/%D0%9F%D0%9D%D0%94_%D0%A4_%D0%A2_14.1:2:3:4.10-04.
 25. 25.
  L. O. Kononov, RSC Adv., 2015, 5, 46718; DOI: 10.1039/c4ra17257d.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  M. Sedlák, J. Phys. Chem. B., 2006, 110, 4329; DOI: 10.1021/jp0569335.CrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  Zetasizer Nano Series. User Manual, Malvern Instruments Ltd, Malvern, 2008.Google Scholar
 28. 28.
  G. V. Andrievsky, V. I. Bruskov, A. A. Tykhomyrov, S. V. Gudkov, Free Radical Biology & Medicine, 2009, 47, 786; DOI.org/10.1016/j.freeradbiomed.2009.06.016.CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  G. H. Pollack, The Fourth Phase of Water, Ebner & Sons Publishers, Seattle WA, 2013, 358 pp.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc. 2019

Authors and Affiliations

 • I. S. Ryzhkina
  • 1
  Email author
 • S. Yu. Sergeeva
  • 1
 • L. I. Murtazina
  • 1
 • L. R. Akhmetzyanova
  • 1
 • T. V. Kuznetsova
  • 2
 • I. V. Knyazev
  • 2
 • A. M. Petrov
  • 2
 • I. S. Dokuchaeva
  • 3
 • A. I. Konovalov
  • 1
 1. 1.A. E. Arbuzov Institute of Organic and Physical ChemistryFederal Research Center “Kazan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences,”KazanRussian Federation
 2. 2.Institute for Ecology and Resource ProblemsTatarstan Republic Academy of SciencesKazanRussian Federation
 3. 3.Kazan National Research Technological UniversityKazanRussian Federation

Personalised recommendations