Advertisement

Quality & Quantity

, Volume 52, Supplement 2, pp 1235–1243 | Cite as

An investigation of universal values and disability awareness in course books

 • Nedime KaraselEmail author
 • Fahriye Altınay
 • Gokmen Dagli
 • Zehra Altınay
Article
 • 171 Downloads

Abstract

Course books are medium to transfers values in education. Disability awareness plays a great role to catch equity, access among learners and making social justice. This way of thinking is essential to be reflected in the education systems and course books are indicators in the reflections of curriculum as a technology and instruction integration. This research study aims to investigate universal values and disability awareness in course books. In this respect, the research is essential to state current situation in the curriculum in considering the universal values and disability awareness. Documentary analysis conducted to gather data and thematic analysis was conducted to evaluate data. The research study revealed that there is a need to conduct efforts to increase disability awareness in course books, because universal values in courses books are partial.

Keywords

Course book Disability Social sciences education Value education 

References

 1. Ahmetoğlu, E., Aral, N.: A study of the anxiety levels of mothers of children with mental disabilities. Pak. J. Soc. Sci. 4(4), 513–517 (2007)Google Scholar
 2. Altinay, Z., Menemenci, N., Saner, T., Altinay, F.: The role of social media tools in accessible tourism for disabled citizens. J. Educ. Technol. Soc. (2016)Google Scholar
 3. Altınay, Z., Ossiannilsson, E., Kalaç, M.O., Başarı, G., Aktepebaşı, A., Altınay, F.: Establishing a framework on OER practices for ICT competence of disabled citizens. Turk. Online J. Educ. Technol. (2016)Google Scholar
 4. Altinay, F., Dagli, G., Altinay, Z.: Role of technology and management in tolerance and reconciliation education. Int. J. Methodol. 15(3), 68–72 (2017)Google Scholar
 5. Aral, D.: Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan değerler üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2008)Google Scholar
 6. Avcıoğlu, H.: Zihinsel yetersizliği olan çocuklara sosyal beceri kazandırmada işbirliğine dayalı öğrenme ve drama yöntemlerinin etkililiği. Eğitim ve Bilim, 37(163) (2012)Google Scholar
 7. Bayhan, P., Kurt, Ş., Şipal, R.F.: Engelli Ergenlerin Sosyalleşmelerini Etkileyen Etmenler. Çağdaş Eğitim Dergisi 30(319), 7–14 (2005)Google Scholar
 8. Binbaşıoğlu C (2003) Hayat bilgisi öğretimi. Nobel Yayın Dağıtım (2003)Google Scholar
 9. Bridge, B.: Etik Degerler Egitimi. Beyaz Yayınları, İstanbul (2003)Google Scholar
 10. Budak, Y. Yaşamboyu öğrenme ve ilköğretim programlarının hedeflemesi gereken insan tipi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3). (2009)Google Scholar
 11. Çaha, H.: Engellilerin Toplumsal Hayata Katılmasına Yönelik Politikalar: Türkiye, ABD ve Japonya Örnekleri. İnsan Toplum Dergisi 5(10), 123–150 (2016)CrossRefGoogle Scholar
 12. Can, T., Kitiş, A.: Çevresel durum özürlüyü nasıl etkiler”. Öz-Veri 6(1), 61–72 (2009)Google Scholar
 13. Ekşi, H., Katılmış, A.: Değerler eğitimi yaklaşımları. Diyanet Dergisi 245, 1–3 (2011)Google Scholar
 14. Elbir, B., & Bağcı, C.: Değerler Eğitimi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Düzeyindeki Çalışmaların Değerlendirilmesi/Evaluation of Post-Graduate Theses on Values Education. Turkish Studies–International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8, 1 (2013)Google Scholar
 15. Gömleksiz, M.N., Cüro, E.: Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8(1), 95–134 (2011)Google Scholar
 16. Gündüz, M.: The opinions of primary school teachers on how to teach values. Int. Online J. Educ. Sci. 7(3) (2015)Google Scholar
 17. Güzel Candan, D., Ergen, G.: 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Temel Evrensel Değerleri Içermesi Bakımından Incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1), 134–161 (2014)Google Scholar
 18. Kabapınar, Y.: İlköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Maya Akademi, Ankara (2007)Google Scholar
 19. Memiş, A., & Gedik, E. G.: Sınıf öğretmenlerinin değer yönelimleri. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/302478 (2010)
 20. Meşhur, H.F.A.: Engellilerin Çalışma Yaşamına Katılmalarının Gereği ve Uygulanan İstihdam Politikalarının Değerlendirilmesi. Öz-Veri 1(2), 176–193 (2004)Google Scholar
 21. Özen, A., Acar, Ç., Tavlar, Ö., ve Çetin, Ö.: Öz bakım becerilerinin öğretiminde ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretim yönteminin etkililiği. Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 147–167 (2003)Google Scholar
 22. Priestley, M., Waddington, L., Bessozi, C.: New priorities for disability research in Europe: towards a user-led agenda. ALTER: Eur. J. Disabil. Res./Revue Européenne de Recherche sur le Handicap 4(4), 239–255 (2010)CrossRefGoogle Scholar
 23. Şahin, M.: Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye’de Hayat Bilgisi Dersi Programlarinin Gelişimi. J. Int. Soc. Res. 2(8) (2009)Google Scholar
 24. Somuncu, S.: İlköğretim 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki edebî metinlerin temel evrensel değerleri içermesi bakımından incelenmesi (Master’s thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü) (2008)Google Scholar
 25. Subaşıoğlu, F.: Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin “engellilik farkındalığı” üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası 9(2), 399–430 (2008)Google Scholar
 26. Taşcı, D., Koç, U.: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı-Örgütsel Öğrenme Değerleri Ilişkisi: Akademisyenler Üzerinde Görgül Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(2), 73–82 (2007)Google Scholar
 27. Taşdemir, A.: Değerlere ilişkin Türkiye, Irak ve Suudi Arabistan örneklemindeki Türk öğrencilerin görüşlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12(3), 1707–1736 (2012)Google Scholar
 28. Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi, http://tepgp.emu.edu.tr (2017)
 29. Ünsal, Y., & Güneş, B.: İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının fizik konuları yönünden incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3) (2003)Google Scholar
 30. YDÜ: Engelsiz Faaliyetler Klavuzu. Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa (2017)Google Scholar
 31. Yalar, T., & Yelken, T.Y.: Değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 38(38) (2011)Google Scholar
 32. Yaman, H., & Çolak, S.: İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler. J. Values Educ. 7(18) (2009)Google Scholar
 33. Yazıcı, S., Aslan, M.: Değerler Eğitiminde Kahramanlardan Yararlanma: Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ile Öğretmen Adaylarının Kahraman Tercihlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 11(4), 2173–2188 (2011)Google Scholar
 34. Yıldırım, A., Simsek, H.: Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara (2013)Google Scholar
 35. Yıldırım, N., Turan, S.: Opinions of primary school classroom teachers about distribution process of values in social science course curriculum/Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programındaki değerlerin kazandırılma sürecine yönelik görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama 11(2), 420–437 (2015)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V., part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Nedime Karasel
  • 1
  Email author
 • Fahriye Altınay
  • 2
 • Gokmen Dagli
  • 1
  • 3
 • Zehra Altınay
  • 2
 1. 1.Faculty of Education, Educational Sciences InstituteNear East UniversityNicosiaCyprus
 2. 2.Faculty of Education, Educational Sciences Institute, Societal Research and Development CenterNear East UniversityNicosiaCyprus
 3. 3.University of KyreniaNicosiaCyprus

Personalised recommendations