Advertisement

Quality & Quantity

, Volume 52, Supplement 2, pp 1187–1199 | Cite as

Career satisfaction and professional commitment of special education teachers

 • Mukaddes Sakalli DemirokEmail author
Article
 • 223 Downloads

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between career satisfaction and professional commitment of special education teachers. This study is a descriptive study where relational survey method is used. A total of 60 special education teachers working in special education centers in Cyprus participated in the research. Demographic information form, career satisfaction scale and professional commitment scale is used as data collection tools. The findings of the study show that there is a moderately positive correlation between career satisfaction and professional commitment of special education teachers. Findings obtained from the research is discussed with related literature and is given for further studies.

Keywords

Career Career satisfaction Professional commitment Special education 

References

 1. Aktaş H.: Kariyer Safhaları ile Demografik Değişkenler Bağlamında Kariyer Memnuniyeti ve Mesleki Bağlılık İlişkisi: Büra Yöneticileri, Yönetici Asistanları ve Sekreterler Üzerinde Bir Araştırma. Int. J. Soc. 26, 195–212 (2014)Google Scholar
 2. Avci, U., Turunç, Ö.: Dönüşümcü liderlik ve örgüte güvenin kariyer memnuniyetine etkisi: lider-üye etkileşiminin aracılık rolü. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 4(2), 45–55 (2012)Google Scholar
 3. Aytaç, T.: Hizmet İçi Eğitim Kavramı Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. Milli Eğitim Dergisi 147, 66–69 (2000)Google Scholar
 4. Bakioğlu, A., İnandı, A.G.Y.: Öğretmenin kariyer gelişiminde müdürün görevleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 28(28), 513–529 (2001)Google Scholar
 5. Bakioğlu, A.: Ögretmenlerin Kariyer Evreleri. ii. Ulusal Egitim Bilimleri Sempozyumu. M.Ü Atatürk Egitim Fakültesi Yayinlari (1996)Google Scholar
 6. Blau, G.J.: The measurement and prediction of career commitment. J. Occup. Psychol. 58(4), 277–288 (1985)CrossRefGoogle Scholar
 7. Boles, J.S., Wood, J.A., Johnson, J.: Interrelationships of role conflict, role ambiguity, and work-family conflict with different facets of job satisfaction and the moderating effects of gender. J. Pers. Sell. Sales Manag. 23(2), 99–113 (2003)Google Scholar
 8. Brock, B.L., Grady, M.L.: The School Principals? Guide to Successful Daily Practices: Practical Ideas and Strategies for Beginning and Seasoned Educators. Skyhorse Publishing, Inc. (2014)Google Scholar
 9. Bullough Jr, R.V., Hall-Kenyon, K.M.: On teacher hope, sense of calling, and commitment to teaching. Teach. Educ. Q. 39(2), 7–27 (2012)Google Scholar
 10. Eren, A.: Öğretmen Adaylarının Mesleki Yönelimi, Kariyer Geliştirme Arzuları Ve Kariyer Seçim Memnuniyeti Kastamonu Eğitim Dergisi 807-826 Eylül Cilt:20 No:3 (2012)Google Scholar
 11. Greenfield, A.C., Norman, C.S., Wier, B.: The effect of ethical orientation and professional commitment on earnings management behavior. J. Bus. Ethics 83(3), 419–434 (2008)CrossRefGoogle Scholar
 12. Greenhaus, J.H.: Effects of race on organisational experiences, job performance evaluations and career outcomes. Acad. Manag. J. 33(1), 64–86 (1990)Google Scholar
 13. Greenhaus, J.H., Parasuraman, S., Wormley, W.M.: Effects of race on organizational experiences, job performance evaluations, and career outcomes. Acad. Manag. J. 33(1), 64–86 (1990)Google Scholar
 14. Kahraman G, Engin E, Dülgerler Ş, Öztürk E.: Yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumları ve etkileyen faktörler. DEUHYO ED 4, 12–18 (2011)Google Scholar
 15. Karasar, N.: Bilimsel arastirma yontemi, pp. 151–152. Nobel Yayin Dagitim, Ankara (2005)Google Scholar
 16. Lee, K., Carswell, J.J., Allen, N.J.: A meta-analytic review of professional commitment: Relations with person and work-related variables. J. Appl. Psychol. 85(5), 799–811 (2000)CrossRefGoogle Scholar
 17. Meyer, J.P., Allen, J., Smith, C.A.: Commitment to organizations and occupations: extensionand test of a three component conceptualization. J. Appl. Psychol. 78(4), 538–551 (1993)CrossRefGoogle Scholar
 18. Morrow, P.C.: Conceptredundancy in organizational research: thecase of work commitment. Acad. Manag. Rev. 8(3), 486–500 (1983)CrossRefGoogle Scholar
 19. Özdevecioğlu, M., Aktaş, A.: Kariyer bağlılığı, mesleki bağlılık ve örgütsel bağlılığın yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş-aile çatışmasının rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28, 1–20 (2007)Google Scholar
 20. Özer, G., Uyar, M.: Muhasebecilerin Etik Oryantasyonlarinin Mesleki Bagliliga Etkisi Üzerine Bir Inceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi 48, 89–100 (2010)Google Scholar
 21. Özmen, Ö.T., Özer, P.S., Saatçioğlu, Ö.Y.: Akademisyenlerde örgütsel ve mesleki bağlılığın incelenmesine ilişkin bir örnek araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 6(2), 1–14 (2005)Google Scholar
 22. Shoffner, M.F.: Career counseling: theoritical perspectives. In: Capuzzi, D., Stauffer, M.D. (eds.) Career Counseling: Foundations, Perspectives, And Applications, pp. 1–64. Pearson Education, Boston (2006)Google Scholar
 23. Şimşek, M.Ş.: Yönetim ve organizasyon. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (1999)Google Scholar
 24. Somech, A., Bogler, R.: Antecedents and consequences of teacher organizational and professional commitment. Educ. Adm. Q. 38, 555 (2002)CrossRefGoogle Scholar
 25. Swanson, J.L., Fouad, N.A.: Career Theory and Practice: Learning Through Case Studies. SAGE Publications, California (2015)Google Scholar
 26. Tak, B., Çiftçioğlu, B.A.: Mesleki bağlılık ile çalışanların örgütte kalma niyeti arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik görgül bir çalışma. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 63(4), 155–178 (2008)Google Scholar
 27. Ulaş, Ö. (2016). Kariyer Kararı Verme Öz-Yetkinliği: Bir Model TestiGoogle Scholar
 28. Watt, H.M., Richardson, P.W.: Motivations, perceptions, and aspirations concerning teaching as a career for different types of beginning teachers. Learn. Instr. 18(5), 408–428 (2008)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V., part of Springer Nature 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Special Education, Atatürk Education FacultyNear East UniversityNicosiaCyprus

Personalised recommendations