Advertisement

Quality & Quantity

, Volume 52, Supplement 2, pp 1179–1186 | Cite as

The role of communication in tolerance education

 • Meltem Dursun-Bilgin
 • Mustafa Ufuk Çelik
 • E. Sinem Kasımoğlu
Article
 • 110 Downloads

Abstract

The idea of tolerance, which has a long historical background, has become a necessity rather than a choice for today’s multicultural, pluralistic and democratic society structures. The idea of tolerance in today’s societies is transferred to individuals of the society through family, school as well as the elements of both society and social structure. The way in which the idea of tolerance is transferred to individuals at all three levels is communication. Communication processes are entering the various forms in the family, in the school system and in the social structure and are developing individuals’ understanding of tolerance. This study focuses on the way how communication works at family, school and society levels as a path in the education process and how the communication process can be utilised effectively in order to develop the democratic community. The role and significance of communication in the process of tolerance education was investigated by the literature review method in the case study pattern as one of the qualitative research methods and the findings were evaluated comparatively.

Keywords

Tolerance Tolerance education Communication Multiculturalism Democracy Pluralism 

References

 1. Akarsu, B.: Felsefe Sözlüğü. İnkılap, İstanbul (1990)Google Scholar
 2. Akbaş, O.: Türk Milli Eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının (değerlerinin), ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinde gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 26–28 Kasım 2004, (Edt: R. Kaymakcan, S. Kenan, H. Hökelekli, Ş. Arslan & M. Zengin), pp. 673–695. Dem, İstanbul (2007)Google Scholar
 3. Almond, B.: Education for tolerance: cultural difference and family values. J. Moral Educ. 39(2), 131–143 (2010).  https://doi.org/10.1080/03057241003754849 CrossRefGoogle Scholar
 4. Aslan, Ö.: Hoşgörü ve tolerans kavramlarına etimolojik açıdan analitik bir yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyuat Fakültesi Dergisi 5(2), 357–380 (2001)Google Scholar
 5. Başaran, İ.E.: Hoşgörü ve eğitim. Hoşgörü ve Eğitim Toplantısı, 47–56. (Edt: İ. Pehlivan). UNESCO Türkiye Milli Komisyonu & Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara (1995)Google Scholar
 6. Çengelci, T., Hancı, B., Karaduman, H.: Okul ortamında değerler eğitimi konusunda Öğretmen ve öğrenci görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi 11(25), 33–56 (2013)Google Scholar
 7. Çiftçi, O.: Çocuğu sosyalleşmesinde ailenin rolü. Aile ve Toplum 1(2), 19–22 (1991)Google Scholar
 8. Çilenti, K.: Eğitim Teknolojisi ve Öğretimi. Kadıoğlu, Ankara (1988)Google Scholar
 9. Dağabakan F.Ö., Dağabakan D.: Dil ve çocukta dil gelişim kuramları. http://www.anaokullu.com/aa-belge/okul-oncesi-makale-dil-gelisimi.pdf (2008). Accessed 18 July 2017
 10. Demirel, Ö., Seferoğlu, S., Yağcı, E.: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem, Ankara (2001)Google Scholar
 11. Dewey, J.: Okul ve Toplum. H.A. Başman (Trans.). Pegem Akademi, Ankara (2008)Google Scholar
 12. Gay, G.: A synthesis of scholarship in multicultural education. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED378287.pdf (1994). Accessed 20 July 2017
 13. Hollingsworth, P.M., Hoover, H.H.: İlköğretimde Öğretim Yöntemleri. Tanju Gürkan (Trans.). Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara (1999)Google Scholar
 14. Hökelekli, H., Gündüz, G.: Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimleri. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, pp. 371–396. Dem, İstanbul (2007)Google Scholar
 15. Kıroğlu, K., Elma, C., Kesten, A., Egüz, Ş.: Üniversitede demokratik bir değer olarak hoşgörü. J. Soc. Stud. Educ. Res. 3(2), 86–104 (2012)Google Scholar
 16. Kuçuradi, I.: Hoşgörü: Kavramı ve sınırları. Hoşgörü ve Eğitim, Türk Eğitim Derneği XIII. Öğretim Toplantısı, 29–30 Kasım 1995. (Edt: Bekir Onur). Türk Eğitim Derneği, Ankara (1995)Google Scholar
 17. Ogelman, H.G., Erten-Sarıkaya, H.: Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin değerler eğitimi konusundaki görüşleri: Denizli ili örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29, 81–100 (2015)Google Scholar
 18. Parashar, S., Dhar, S., Dhar, U.: Perception of values: a study of future professionals. J. Hum. Values 10, 143–152 (2004)CrossRefGoogle Scholar
 19. Polat, S.: Öğretmen adaylarinin çok kültürlü eğitime yönelik kişilik özellikleri. Int. Online J. Educ. Sci. 1(1), 154–164 (2009)Google Scholar
 20. Türe, H., Ersoy, A.F.: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin hoşgörü algısı. J. Soc. Stud. Educ. Res. 5(2), 31–56 (2014)CrossRefGoogle Scholar
 21. Türk Dil Kurumu: Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts (2017). Accessed 19 July 2017
 22. Üstün, A., Yılmaz, M.: Üniversite öğrencilerinin aile içi demokrasi ile ilgili görüşlerinin cinsiyet ve anne-baba eğitim düzeylerine göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 9(2), 77–90 (2008)Google Scholar
 23. Weidenfeld, H.C.W.: Constructive conflicts: tolerance learning as the basis for democracy. Prospects 32(1), 95–102 (2002)CrossRefGoogle Scholar
 24. Yavuzer, H.: Çocuk psikolojisi. Remzi, İstanbul (1993)Google Scholar
 25. Yıldırım, A., Şimşek, H.: Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin, Ankara (2011)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • Meltem Dursun-Bilgin
  • 1
 • Mustafa Ufuk Çelik
  • 2
 • E. Sinem Kasımoğlu
  • 2
 1. 1.Ph.D. Program in Psychological Services in EducationIstanbul University Institute of Educational SciencesIstanbulTurkey
 2. 2.Faculty of CommunicationNear East UniversityNicosiaTurkey

Personalised recommendations