Advertisement

Quality & Quantity

, Volume 52, Supplement 2, pp 1137–1149 | Cite as

The relationship between 5 year-old children’s social value acquisition and parenting styles

 • Ezgi UluEmail author
 • Gizem Erdentuğ
Article

Abstract

Value acquisition is a lifelong process that occurs in different contexts. However, it has been acknowledged that socializing with family members and the children’s desire to identify with their parents play a central role in preschoolers’ acquisition of basic social values. Despite the crucial role of parents in transmitting social values to their children, the relationship between value acquisition and parenting styles has been a neglected area in social sciences and educational studies. The present research, therefore, explores social value acquisition, parenting styles and the effects of parenting styles on the value acquisition of 5 year-old preschoolers living in Cyprus. This is a quantitative, descriptive correlational study, whose population comprises parents and their 5-year-old students attending private preschool education centers located in Nicosia. The data of the present study were collected through a personal information form, containing information about the parents’ and children’s demographics, The Scale for Preschool Social Values Acquisition and the Parenting Attitude Scale. The analysis of the data regarding the values that children have acquired reveals the highest acquisition of the “responsibility” value and the lowest acquisition of the “cooperation” value among preschoolers. The analysis also reveals that children whose parents have a democratic parenting style scored higher on the Preschool Social Value Acquisition Scale than the children of parents who utilize permissive and over-protective parenting practices. However, the results of the present study seem to indicate a low correlation between preschoolers’ social value acquisition and permissive and over-protective parenting styles.

Keywords

Preschool Social value Parenting style Development Education 

References

 1. Albu, G.: Pre-primary education teachers and their values in the context of current education. Case study. Soc. Behav. Sci. 180, 477–483 (2015)Google Scholar
 2. Atabey, D., Ömeroğlu, E.: Okul öncesi sosyal değerler kazanımı ölçeğinin geliştirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19(35), 101–136 (2016)Google Scholar
 3. Balat Uyanık, G., Dağal Balaban, A.: Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi Etkinlikleri. Kök Yayıncılık, Ankara (2011)Google Scholar
 4. Baumrind, D.: Effects of authoritative parental control on child behaviour. Child Dev. 37(4), 887–907 (1966)Google Scholar
 5. Baumrind, D., Black, A.E.: Social practices associated with dimensions of competence in preschool boys and girls. Child Dev. 38(2), 291–327 (1967)Google Scholar
 6. Baumrind, D.: Parental disciplinary patterns and social competence in children. Youth Soc. 9(3), 239–276 (1978)Google Scholar
 7. Baumrind, D.: Are androgynous individuals more effective persons and parents. Child Dev. 53, 44–75 (1982)Google Scholar
 8. Baumrind, D.: Parenting style and adolescent outcomes. J. Early Adolesc. 11(1), 56–95 (1991)Google Scholar
 9. Baş, G., Beyhan, Ö.: Türkiye’de değerler eğitimi konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi 10(24), 55–77 (2012)Google Scholar
 10. Başal, H.A., Kahraman Bahçeli, P., Taner Derman, M., Kahraman, Ö., Sümer, H.: Otoriter ve demokratik tutuma sahip ebeveynleri olan 5–6 yaş çocuklarının evcilik oyunlarında üstlendikleri roller. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3(2), 384–409 (2014)Google Scholar
 11. Başaran, İ.E.: Eğitim Psikolojisi. Özkan Matbaacılık, Ankara (1997)Google Scholar
 12. Berg, B.: The Effects of Parenting Styles on a Preschool Aged Child’s Social Emotional Development. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Visconsin-Stout (2011)Google Scholar
 13. Berkowitz, M.W., Sherblom, S.A., Bier, M.C., Battistich, V.: Educating for positive youth development. In: Killen, M., J. Smetena (eds.) Handbook of Moral Development (Chap. 25). Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey (2006)Google Scholar
 14. Cheah, C.S.L., Leung, C.Y.Y., Tahseen, M., Schultz, D.: Authoritative parenting among immigrant Chineese mothers of preschoolers. J. Fam. Psychol. 23(3), 1–19 (2009)Google Scholar
 15. Çengel, Y.: Özlü sözlerle güvenli bir gelecek için insani değerler. Eğitime Bakış 7(19), 13–17 (2011)Google Scholar
 16. Darling, N., Steinberg, L.: Parenting styles as context: an integrative model. Psychol. Bull. 113, 487–496 (1993)Google Scholar
 17. Doğan, S.: Ailenin Aynası Çocuk. Selis Kitaplar, İstanbul (2006)Google Scholar
 18. Grusec, J.E., Lytton, H.: Social Development: History, Theory and Research. Springer, New York (1988)Google Scholar
 19. Gülay, H.: Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkileri. Pegem Yayıncılık, Ankara (2010)Google Scholar
 20. Halstead, J.M., Taylor, M.J.: Learning and teaching about values: a review of recent research. Camb. J. Educ. 30(2), 169–202 (2000)Google Scholar
 21. Hoffman, M.L.: Moral development. In: Mussen, P.H. (ed.) Carmichael’s Manual of Child Psychology, vol. 2, pp. 261–360. Wiley, New York (1970)Google Scholar
 22. Hökelekli, H.: Çocuk ve gençlerde şiddet olgusu ve önlenmesine yönelik öneriler. Değerler Eğitimi Dergisi 5(14), 61–78 (2007)Google Scholar
 23. Hökelekli, H.: Psikoloji, Din ve Eğitim Yönüyle İnsani Değerler. Ensar Neşriyat, İstanbul (2013a)Google Scholar
 24. Hökelekli, H.: Ailede Okulda Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitimi. Timaş Yayınları, İstanbul (2013b)Google Scholar
 25. Iyer, R.B.: Value-based education: professional development vital towards effective integration. J. Res. Method Educ. 1(1), 17–20 (2013)Google Scholar
 26. İkiz, S., Samur Öztürk, A.: Okul öncesi dönem çocuklarında fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın ebeveyn tutumları açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12(35), 159–175 (2016)Google Scholar
 27. Kandır, A., Alpan, Y.: Okul öncesi dönemde sosyal-duygusal gelişime anne-baba davranışlarının etkisi. Aile ve Toplum 10(4), 33–38 (2008)Google Scholar
 28. Karabulut Demir, E., Şendil, G.: Ebeveyn tutum ölçeği. Türk Psikoloji Yazıları 11(21), 15–25 (2008)Google Scholar
 29. Karasar, N.: Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (2006)Google Scholar
 30. Kılınç, F.: Çizgi Filmlerdeki Temel Sosyal Değerler: Peppee ve Pocoyo Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul (2013)Google Scholar
 31. Köksal, B.: Özel bir okulda okuyan 2–6 yaş arası çocukların saldırganlık düzeyleri ile anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul (2016)Google Scholar
 32. Laurin, J.C., Joussemet, M., Tremblay, R.E., Boivin, M.: Early forms of controlling parenting and the development of childhood anxiety. J. Child Fam. Stud. 24, 3279–3292 (2015)Google Scholar
 33. Maccoby, E.: The role of parents in the socialization of children: an historical overview. Dev. Psychol. 28(6), 1006–1017 (1992)Google Scholar
 34. Sapsağlam, Ö., Ömeroğlu, E.: Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim programlarında değerler eğitimine yer verme düzeylerinin belirlenmesi. Int. J. Eurasia Soc. Sci. 6(21), 244–264 (2015)Google Scholar
 35. Schwartz, S.H.: An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Read. Psychol. Cult. 2(1) (2012). doi: 10.9707/2307-0919.1116
 36. Schwartz, S.H.: Basic individual values: sources and consequences. In: Sander, D., Brosch, T. (eds.) Handbook of Value, pp. 63–84. Oxford University Press, Oxford (2015)Google Scholar
 37. Seliger, W.H., Shohamy, E.: Second Language Research Methods. Oxford University Press, Oxford (1995)Google Scholar
 38. Şendil, G., Kaya Balkan, İ.: Anne Baba Olmak. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul (2005)Google Scholar
 39. Tarhan, N.: Değerler Psikolojisi ve İnsan. Sistem Matbaacılık, İstanbul (2016)Google Scholar
 40. Yaka, Ş., Yalçın, D., Denizli, E.: Okul öncesi eğitimde verilecek öncelikli değerlere ilişkin veli görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi 12(28), 169–192 (2014)Google Scholar
 41. Yavuzer, H.: Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitapevi, İstanbul (2014)Google Scholar
 42. Yavuzer, H., Demir, İ.: Yeni Kuşak Anne-Babalar ve Çocukları. Remzi Kitapevi, İstanbul (2016)Google Scholar
 43. Yörükoğlu, A.: Çocuk Ruh Sağlığı: Çocuğun Kişilik Gelişimi Eğitimi ve Ruhsal Sorunları. Özgür Yayınları, İstanbul (2003)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Near East UniversityNicosia, CyprusTurkey

Personalised recommendations