Advertisement

Chemistry of Heterocyclic Compounds

, Volume 55, Issue 4–5, pp 469–472 | Cite as

An efficient synthesis of novel 11H-chromeno[3',2':3,4]pyrrolo-[2,1-b][1,3]thiazol-11-one heterocyclic system

 • Tetiana V. ShokolEmail author
 • Natalia V. Gorbulenko
 • Volodymir P. Khilya
Article
 • 12 Downloads

An effective approach to the synthesis of the first examples of novel ring systems 11H-chromeno[3',2':3,4]pyrrolo[2,1-b][1,3]thiazol-11-one and 13H-chromeno[3',2':3.4]pyrrolo[2,1-b][1,3]benzothiazol-13-one via intramolecular cyclization of 3-[1,3-(benzo)thiazol-2-yl]-2-chloromethylchromones has been developed.

Keywords

13H-chromeno[3',2':3.4]pyrrolo[2,1-b][1,3]benzothiazol-13-one 3-[1,3-(benzo)thiazol-2-yl]-2-chloromethyl-7-hydroxy-4Н-chromen-4-оnes 11H-chromeno[3',2':3,4]pyrrolo[2,1-b][1,3]thiazol-11-ones condensed chromones heterocyclization 

Notes

The authors are thankful to Mrs. Magdalina Tsapko for the performance of the NMR experiments.

References

 1. 1.
  Gorbulenko, N. V.; Khilya, V. P. Ukr. Khim. Zh. 1994, 60, 79.Google Scholar
 2. 2.
  Gaspar, A.; Matos, M. J.; Garrido, J.; Uriarte, E.; Borges, F. Chem. Rev. 2014, 114, 4960.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Shokol, T. V.; Gorbulenko, N. V.; Khilya, V. P. Chem. Heterocycl. Compd. 2013, 49, 325. [Khim. Geterotsikl. Soedin. 2013, 351.]CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Gorbulenko, N. V.; Tkachuk, T. M.; Shokol, T. V.; Semenyuchenko, V. V.; Turov, A. V.; Khilya, V. P. Chem. Heterocycl. Compd. 2007, 43, 569. [Khim. Geterotsikl. Soedin. 2007, 683.]CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Shokol, T. V.; Lozinski, O. A.; Turov, A. V.; Khilya, V. P. Chem. Heterocycl. Compd. 2009, 45, 1089. [Khim. Geterotsikl. Soedin. 2009, 1361.]CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Lozinski, O. A.; Shokol, T. V.; Zubatyuk, R. I.; Shishkin, O. V.; Khilya, V. P. Chem. Heterocycl. Compd. 2018, 54, 96. [Khim. Geterotsikl. Soedin. 2018, 54, 96.]CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Sajjadi-Ghotbabadi, H.; Javanshir, S; Rostami-Charati, F.; Sayyed-Alandi, S. Z. Chem. Heterocycl. Compd. 2018, 54, 508. [Khim. Geterotsikl. Soedin. 2018, 54, 508.]CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Romney-Alexander, T. M. Heterocycles 1987, 26, 1899.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Kupchevskaya, I. P.; Khilya, V. P. Dopov. Akad. Nauk. Ukr. RSR, Ser. B 1981, (5), 66.Google Scholar
 10. 10.
  Kupchevskaya, I. P.; Khilya, V. P. Dopov. Akad. Nauk. Ukr. RSR, Ser. B 1981, (7), 46.Google Scholar
 11. 11.
  Khilya, V. P.; Gorbulenko, N. V.; Vasil'iev, S. A.; Luk'yanchikov, M. S. UA Patent 23007.Google Scholar
 12. 12.
  Shokol, T. V.; Gorbulenko, N. V.; Khilya, V. P. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 47, 1298. [Khim. Geterotsikl. Soedin. 2011, 1568.]CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Shokol, T. V.; Gorbulenko, N. V.; Turov, A. V.; Khilya, V. P. Chem. Heterocycl. Compd. 2012, 48, 1181. [Khim. Geterotsikl. Soedin. 2012, 1266.]CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Shokol, T. V.; Gorbulenko, N. V.; Khilya, V. P. Fr.-Ukr. J. Chem. 2013, 1, 10.Google Scholar
 15. 15.
  Shokol, T. V.; Semenyuchenko, V. V.; Khilya, V. P. Chem. Heterocycl. Compd. 2004, 40, 1588. [Khim. Geterotsikl. Soedin. 2004, 1840.]CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Tetiana V. Shokol
  • 1
  Email author
 • Natalia V. Gorbulenko
  • 1
 • Volodymir P. Khilya
  • 1
 1. 1.Taras Shevchenko National University of KyivKyivUkraine

Personalised recommendations