Advertisement

Japanese Journal of Ophthalmology

, Volume 63, Issue 6, pp 490–492 | Cite as

Scientific Reviewers

Scientific Reviewers
  • 7 Downloads

The Editorial Board of the Japanese Journal of Ophthalmology gratefully acknowledges the contributions of the following scientific reviewers during the period from September 1, 2018 to August 31, 2019

Tadamichi Akagi

Akinori Akaike

Makoto Araie

Kaoru Araki-Sasaki

Noriyuki Azuma

Takayuki Baba

Hiroko Bissen-Miyajima

Richard D. Carvajal (United States)

Etsuo Chihara

Tai-ichiro Chikama

Hideki Chuman

Seika Den

Hiroshi Eguchi

Takashi Fujikado

Naoya Fujimoto

Kyoko Fujita

Takeo Fukuchi

Ken Fukuda

Atsuki Fukushima

Minoru Furuta

Fumi Gomi

Toshiaki Goseki

Yuko Hara

Satoshi Hasebe

Satoshi Hasebe

Masato Hashimoto

Hiroshi Hatano

Yoshikazu Hatsukawa

Takao Hayashi

Takaaki Hayashi

Nobutsugu Hayashi

Hideyuki Hayashi

Takaaki Hayashi

Takahiko Hayashi

Takao Hayashi

Ken Hayashi

Tomomi Higashide

Taiichi Hikichi

Akito Hirakata

Koji Hirano

Takahiro Hiraoka

Yoshimune Hiratsuka

Kazuyuki Hirooka

Toshio Hisatomi

Shigeru Honda

Yuichi Hori

Yuichi Hori

Masayuki Horiguchi

Katsuhiro Hosono

Yuka Hosotani

Tomohiro Iida

Ts...

Notes

Copyright information

© Japanese Ophthalmological Society 2019

Personalised recommendations