Advertisement

Gedrag & gezondheid

, Volume 33, Issue 3, pp 151–152 | Cite as

Aan de slag met eenzaamheid bij ouderen

  • Gert Scheerder
Boekbesprekingen
  • 1.3k Downloads

Bespreking van: Linneman, M., Linschoten, P. van, Royers, T., Nelissen, H. & Nitsche, B. (2001). Eenzaam op leeftijd: Interventies bij eenzame ouderen. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), Kenniscentrum Ouderen.

Eenzaam op leeftijd vertrekt vanuit de vaststelling dat oudereneenkwetsbaregroepzijn voor vereenzaming, door leeftijdgebonden factoren zoalshetoverlijden van de partner of personen uit het sociale netwerk, en door een verslechterende gezondheid. Er zijn heel uiteenlopende interventies mogelijk om deze eenzaamheid tegen te gaan en dit boek heeft als doel er een overzicht van te bieden. In de eerste twee hoofdstukken beschrijven Linneman et al. enige achtergrond bij het fenomeen van eenzaamheid bij ouderen. Er wordt kort ingegaan op de oorzaken van eenzaamheid, het proces van verwerking ervan (stijlen, fasen en voorwaarden), soorten interventies en de rol van hulpverleners. Hoofdstuk 3 besteedt aandacht aan het besluiten tot interventie. Naast een opsomming...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Gert Scheerder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations