Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 833–834 | Cite as

Werken met een gestructureerd ouderenprotocol

Verbeteringsproject ouderenzorg verzorgingshuis: Aios doen verslag
  • Marjon van Kessel
In de praktijk

Samenvatting

In de rubriek Aios doen verslag geeft In de praktijk ruimte aan artsen in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde die willen berichten over het onderzoek of verbeteringsproject dat zij in hun stagepraktijk hebben uitgevoerd. De artikelen worden wel geredigeerd, maar de inhoud ervan blijft geheel het gedachtegoed van de auteur. Soms bereikt een verbeteringsproject niet (meteen) het beoogde doel, maar kunnen toch de opzet en uitvoering goed zijn geweest. Ook dan kan hiervan verslag worden gedaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Marjon van Kessel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations