Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 9, pp 631–632 | Cite as

Voorbehoud van patiënten voor inzage in EPD geldt niet voor huisartsen

  • Judith de Jong
Huisartsenzorg in cijfers

Samenvatting

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) zal begin 2007 worden ingevoerd. De invoering van een landelijk EPD moet het uitwisselen van medische gegevens die bij verschillende zorgverleners aanwezig zijn eenvoudiger maken. Voordeel van een EPD is dat zorgverleners dag en nacht gegevens kunnen opvragen. Hierdoor kan in geval van nood sneller worden ingegrepen en kunnen fouten worden voorkomen. Patiënten hebben het recht om bepaalde zorgverleners de toegang tot hun EPD te ontzeggen. Dit zou kunnen betekenen dat bovengenoemd voordeel niet behaald wordt. Het ontbreken van informatie kan ertoe leiden dat andere zorgverleners onjuiste beslissingen nemen.

elektronisch medisch dossier huisartsenzorg in cijfers patiëntenperspectief 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Judith de Jong
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations