Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 3, pp 171–172 | Cite as

Als de blaadjes vallen…

Meteorologische omstandigheden en depressie in de huisartsenpraktijk
  • Robert Verheij
  • Hans te Brake
LINH-cijfers
  • 28 Downloads

Samenvatting

Het idee dat psychische klachten samenhangen met de seizoenen is wijd verbreid. In de herfst, als de blaadjes vallen, spelen bij veel mensen latente depressieve gevoelens meer en sterker op dan in andere seizoenen. Dat is tenminste het volksgeloof. In de literatuur zijn de meningen hierover verdeeld.

depressie LINH psychiatrie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Robert Verheij
    • 1
  • Hans te Brake
  1. 1.

Personalised recommendations