Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 2, pp 911–914 | Cite as

Visusmeting onder de loep

 • Annelies Koster
 • Martine Kersseboom
 • Jacomien Zwemer
 • Monique Nüssler
 • Leon van Eijk
 • Annet Lievense
Onderzoek
 • 287 Downloads

samenvatting

Koster JE, Kersseboom M, Zwemer JFM, Van Eijk LJ, Nüssler M, Lievense AM. Visusmeting onder de loep. Huisarts Wet 2004;47(2):80-2.

Inleiding De NHG-Standaard Refractieafwijkingen is gepubliceerd in juli 2001. Wij onderzochten in welke mate de visusmeting in de huisartsenpraktijk voldoet aan deze standaard en wat de consequenties zijn als de standaard niet wordt gevolgd.

Methoden We hielden een enquête onder 116 huisartsen. Daarnaast werd de visus bij 12 personen onder verschillende meetomstandigheden gemeten.

Resultaten Geen van de geënquêteerde huisartsen voerde de visusmeting uit volgens de NHG-Standaard. Visusmeting volgens de NHG-Standaard leverde de beste meting op. De metingen zowel door de oogarts, als bij een te geringe verlichting van de kaart of op een onjuiste afstand, resulteerden in aanzienlijke meetfouten ten opzichte van de meting volgens de NHG-Standaard.

Het meten bij gebruik van lichtbak of een vergeelde kaart leverde geen meetfouten op.

Conclusies De NHG-Standaard Refractieafwijkingen is onvoldoende geïmplementeerd. Het meten op de juiste afstand en met de juiste lichtsterkte is van belang voor een adequate visusmeting.

lichamelijk onderzoek onderzoek refractieafwijking visusstoornis 

Abstract

Koster JE, Kersseboom M, Zwemer JFM, Van Eijk L, Nüssler M, Lievense AM. Focus on eye tests. Huisarts Wet 2004;47(2):80-2.

Introduction The NHG standard ‘Refractieafwijkingen’ (Refraction deviations) was published in July 2001.We investigated the extent to which general practitioners examine patients’ vision according to this standard and what the consequences are if the standard is not adhered to.

Methods We sent a questionnaire to 116 general practitioners and tested the vision of 12 subjects under varying circumstances.

Results None of the GPs in question performed eye tests according to the NHG standard. Tests based on this standard gave the best results.

Tests carried out by the ophthalmologist, at the wrong distance or under too little illumination showed significant differences in the results.

Conclusions The ‘Refractieafwijkingen’ NHG standard is insufficiently used. In order to perform adequate eye tests it is important to set the distance correctly and to use appropriate lighting.

Eye tests performed using a light box or a yellow card showed no significant deviations.

Literatuur

 1. Commissie aanvullende diagnostiek. Diagnostisch kompas 1999/2000. Amstelveen: College voor zorgverzekeringen, 1999:960-1.Google Scholar
 2. Cleveringa JP, Oltheten JMT, Blom GH, Baggen MEJM, Wiersma Tj NHG-Standaard Refractieafwijkingen. Huisarts Wet 2001;44:350-6.Google Scholar
 3. Fink A, Wright L, Wormald R. Detection and prevention of treatable visual failure in general practice: room for improvement? Br J Gen Pract 1994;44:587-9.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 4. Pandit JC. Testing acuity of vision in general practice: reaching recommended standard. BMJ 1994;309:1408.CrossRefGoogle Scholar
 5. Van de Beek G, Dekkers NWHM, .Schiffelers H. Lege artis. Vaardigheden in de geneeskunde. Oogheelkunde. Utrecht: Bunge, 1991:9-10.Google Scholar
 6. Netelenbos T. Regeling eisen geschiktheid 2000. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat;18 mei 2000/nr. CDJD/WBI/2000-612.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • Annelies Koster
  • 1
 • Martine Kersseboom
 • Jacomien Zwemer
 • Monique Nüssler
 • Leon van Eijk
 • Annet Lievense
 1. 1.

Personalised recommendations