Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 810–812 | Cite as

Het huisbezoek: een plattelandsfenomeen?

  • Robert Verheij
LINH-cijfers

Samenvatting

Op het platteland legt de huisarts relatief veel huisbezoeken af. Dat verschil tussen stad en platteland doet zich vooral voor bij het jongere deel van de bevolking en minder bij 65-plussers en mensen met een ernstige aandoening.

huisbezoek LINH medische consumptie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Robert Verheij
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations