Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 205–207 | Cite as

Jaarverslag van de huisarts: Een must of een motje?

Praktijkvoering
  • Dick Walstock
In de praktijk

Samenvatting

Steeds vaker maken huisartsen een jaarverslag van het reilen en zeilen in hun praktijk. Soms alleen maar omdat dat ‘moet’, want sinds enkele jaren zijn groepspraktijken als zorginstelling verplicht een jaarverslag te maken. Soms echter ook omdat een jaarverslag een buitengewoon nuttig kwaliteitsinstrument is gebleken. Het NHG draagt hier zijn steentje aan bij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Dick Walstock
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations