Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 14, pp 25–25 | Cite as

Het hart in de taal

  • Ger van der Werf
Intermezzo

Samenvatting

Hippocrates kende nauwelijks ziekten van het hart: als het hart, het levensbeginsel, ziek wordt, treedt de dood snel in, zo redeneerde hij. Zijn inzicht was beperkt.1 Op welke wijze het hart als pomp cruciaal is voor het leven, weten we pas sinds William Harvey in de eerste helft van de zeventiende eeuw als eerste de bloedsomloop doorzag.

Literatuur

  1. Julius Preuss. Biblisch-talmudische Medizin; beitrage zur Geschichte der Heilkunde und der Kultur überhaupt. Berlijn: Karger, 1911:204.Google Scholar
  2. Nescio. Dichtertje. 's-Gravenhage/Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1956.Google Scholar
  3. Job 2:6-7; 27:3; 27:6; 7:16-17. BIBLIA, dat is de gantsche h. schrifture, vervattende alle de canonijcke Boecken des ouden en des nieuwen TESTAMENT. uyt de oorspronckelijcke Talen in onse Nederlandtsche Tale getrouwelijck overgezet […] in de jaren 1618 en 1619. Amsterdam/Haarlem: Brandt, e.a.Google Scholar
  4. Harold H Oshima. A metaphorical analysis of the concept of mind in the Chuang-tzu. In: Victor H Mair, editor. Experimental essays on Chuang-tzu. Asian studies at Hawaii, no 29. Hawaii. University of Hawaii Press, 1983.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Ger van der Werf
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations