Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 225–226 | Cite as

Gezond zonder gezondheidszorg

  • Ger van der Werf
Boeken
  • 23 Downloads

Samenvatting

De gezondheidszorg staat vaak aan het eind van een keten van gebeurtenissen die tot ongezondheid hebben geleid. Veel daarvan speelt zich af buiten de invloedssfeer van de eerstverantwoordelijke voor volksgezondheid, het ministerie van VWS. Denk maar aan leefstijl, voeding, wonen, vrijetijdsbesteding en arbeid, verkeer, opleiding en armoede. Het advies Gezond zonder zorg van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) gaat over de mogelijkheden om beleid van anderen (ministeries, belangenorganisaties) op het gebied van de gezondheid en gezondheidszorg te beïnvloeden. Dergelijk beleid heet ‘facetbeleid’.

boekbespreking gezondheidszorg gezondheidszorgbeleid preventie 

Literatuur

  1. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Gezond zonder zorg; advies en achtergrondstudie. Zoetermeer, augustus 2000. NLG 20,- per deel.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Ger van der Werf
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations