Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 9, pp 893–896 | Cite as

Occlusaal diepcarieuze kaasmolaren

Kindertandheelkunde - Casus 3
  • R.J.M. Gruythuysen
Kindertandheelkunde
  • 22 Downloads

Abstrac

Cynthia is 7 jaar als zij voor het eerst wordt gezien. Ze is meegekomen met haar zusje die onder behandeling is voor schisis. Haar zusje is een jongensachtig type, terwijl zij zich juist heel meisjesachtig gedraagt. Een Lolita in de dop. Ze is onrustig en angstig. Er is veel plaque aanwezig en in de 16 en 46 zitten diepe caviteiten (afb. 1a); in de 26 zit een zeer diepe caviteit (afb. 1b). Daar naast zitten er twee caviteiten in respectievelijk 54 distaal en 85 occlusaal. Met vader is afgesproken dat hij gaat toezien op de plaquebeheersing.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • R.J.M. Gruythuysen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations