Advertisement

Psychopraxis

, Volume 7, Issue 6, pp 193–194 | Cite as

Het medisch geheim‘in beslag genomen’

  • Dirk Dewachter
forum
  • 12 Downloads

Samenvatting

Ik had vanuit mijn opleiding een idealistisch en misschien ook wel romantisch idee over psychotherapie. De therapeutische relatie en het medisch geheim waren onaantastbare vestingen, monolithische funderingen waarop alle verdere praktijk steunt. Het vrij kunnen spreken, het niet beoordeeld worden, het bevrijden van verborgen geheimen, het vertrouwelijk kunnen uiten, alle varianten van deze ‘cathartische’ gedachte leken mij noodzakelijk en onontbeerlijk om van een therapeutisch proces te spreken. Ik ben een actief systeemtherapeut die meer wil doen dan luisteren, maar vermoedelijk hebben mijn oude psychoanalytische supervisoren hierin hun blijvende invloed kunnen vestigen. (Misschien moet ik nog verder teruggaan in de ontwikkeling en mijn katholieke opvoeding en het sacrament van de biecht inroepen).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Dirk Dewachter
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations