Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 33, Issue 4, pp 184–185 | Cite as

Fredrike Bannink (2006). Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Amsterdam: Harcourt. 288 pp., € 30,–

  • Myriam Le de Fevere Ten Hove
Gelezen
  • 445 Downloads

Samenvatting

Therapie wordt wel omschreven als de ‘kunst om de juiste vragen te stellen’, maar de meningen willen nogal eens verschillen over wat de ‘juiste vragen’ zijn. De traditionelere therapievormen (de psychoanalyse, de gedragstherapie van vóór de ontwikkeling van mindfulness en de acceptance-benadering of de systeemtherapie) gaan uit van de veronderstelling dat een degelijke therapie de oorzaak van een kwaal moet doorgronden.

Literatuur

  1. Borkovec, T.D., & Sharpless, B. (2004). Generalized anxiety disorder: Bringing cognitive-behavioral therapy into valued present. In S.C. Hayes, V.M. Follette & M.M. Linehan (Eds.), Mindfulness and acceptance. Expanding the cognitive-behavioral tradition (pp. 209-242). New York: Guilford Press.Google Scholar
  2. De Shazer, S. (1991). Putting difference to work. New York: Norton.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Myriam Le de Fevere Ten Hove
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations