Advertisement

Directieve therapie

, Volume 12, Issue 1, pp 54–55 | Cite as

Een omvattende studie over angst

Gerrit Glas, Concepten van angst en angststoornissen – een psychiatrische en vakfilosofische studie. Lisse/Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1991, 376 p.
  • Marcel van den Hout
recensies

Samenvatting

Per jaar worden meer dan duizend tijdschriftartikelen gewijd aan het verschijnsel angst. Onderzoek ernaar houdt honderden onderzoekers bezig. Hun werkzaamheden kunnen dynamisch genoemd worden: opgeloste vragen genereren nieuwe kwesties en met de oplossing daarvan hebben weer nieuwe onderzoekers het druk. Te druk om zich te bekommeren om de fundamentele wetenschapstheoretische problemen die actueel worden door hun bedrijvigheid. Die problemen zijn legio. We noemen er een paar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • Marcel van den Hout
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations