Advertisement

Directieve therapie

, Volume 12, Issue 1, pp 53–53 | Cite as

Hypnose: een overzicht van de stand van zaken

  • R. van Dyck
  • Alfred Lange
recensies
  • 13 Downloads

Samenvatting

Een boek dat in 1990 is uitgegeven lijkt van redelijk recente datum. Neemt men echter in aanmerking dat het hier een verzameling betreft van bijdragen aan een congres dat in 1988 (in Nederland) is gehouden, dan moge duidelijk zijn dat ‘recentheid’ niet het opvallendste punt van dit boek is. Het heeft kennelijk lang geduurd voor de redacteuren hun keuze hadden gemaakt en ook het redigeren heeft kennelijk tijd gekost. Daarmee komen we meteen op de positieve kant. Die lange tijd is nuttig besteed. Hypnosis is een bijzonder interessante bundel geworden met vijfentwintig korte hoofdstukken (gemiddeld negen pagina's), waarin het vooral over onderzoek naar diverse aspecten van hypnose gaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • R. van Dyck
    • 1
  • Alfred Lange
  1. 1.

Personalised recommendations